Daấu Nhỏ Hơn Hoặc Bằng

     

Ký Hiệu so sánh ❤️️ Bảng cam kết hiệu vết lớn nhỏ xíu bằng ≤ ≥ ký kết hiệu dấu tương đương ≃ ký hiệu vệt xấp xỉ… bởi kí tự quánh biệt ✅ COPY & DÁN