DESPISE LÀ GÌ

     
bỉ·khi·oán·bỉ mặt·coi khinh·khinh khi·khinh thị·xem thường·coi thường·từ chối
“Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

Bạn đang xem: Despise là gì


“Chớ để bạn ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng cần lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương thương, đức tin với sự tinh sạch mà lại làm gương cho những tín đồ.
Perhaps connamlinhchihoasen.comnced that her pregnancy made her more important than Sarah, Hagar began to lớn despise her mistress.
“Those honoring me I shall honor, & those despising me will be of little account.” —1 SAMUEL 2:30.
“Phàm ai tôn-kính ta, ta sẽ khiến cho được tôn-trọng, còn ai khinh-bỉ ta, tất sẽ bị khinh-bỉ lại” (I SA-MU-ÊN 2:30).
After all, it does say: “People do not despise a thief just because he commits thievery lớn fill his soul when he is hungry.”
Nghĩ mang lại cùng, Kinh-thánh có nói: “Người ta chẳng khinh-dị kẻ trộm, giả dụ nó ăn-cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát”.
namlinhchihoasen.comncennes" commanding officer — Captain John R. Beardall (later to lớn become Naval Aide khổng lồ the President) — noted subsequently in his official report of the cruise that "it was apparent that the French bitterly resented this và despised Italy for her actions."
Vị chỉ đạo của namlinhchihoasen.comncennes, Đại tá thủy quân J. R. Beardall (sau này biến Trợ lý hải quân của Tổng thống), tiếp đến ghi chú trong report chính thức của mẫu tàu tuần dương rằng "rõ ràng là fan Pháp thuyệt vọng cay đắng về namlinhchihoasen.comệc này coi thường Ý về hành namlinhchihoasen.com trên."
They looked down on the common people as being unlearned và unclean, & they despised the foreigners in their midst.
Họ xem những người dân thường như là người thất học và ô uế, cùng họ khinh dể những người dân ngoại sống giữa họ.
(Matthew 16:21-23) What concerned Jesus was how his death as a despised criminal would affect Jehovah and His holy name.
(Ma-thi-ơ 16:21-23) Điều có tác dụng Chúa Giê-su băn khoăn lo lắng là sự bị tiêu diệt của ngài như 1 tội phạm đáng khinh sẽ tác động đến Đức Giê-hô-va và danh thánh của Ngài như vậy nào.
He is arrogant about his skill in Quidditch, và despises anyone who is not a pure-blood wizard – and wizards who vì chưng not tóm tắt his namlinhchihoasen.comews.

Xem thêm: Mỹ Phẩm Drugstore Là Gì - Mọi Thứ Bạn Nên Biết Về Mỹ Phẩm Drugstore


Thằng bé hay khoe khoang về tài chơi Quidditch, cùng khinh miệt bất cứ ai không tồn tại dòng tiết phù thủy tinh khiết – hoặc các phù thủy ko cùng quan điểm với nó.
Ngài “đi từ địa điểm nọ qua chỗ kia làm cho phước” (Công Vụ các Sứ Đồ 10:38), mặc dù vẫn bị miệt khinh do điều đó.
Regarding the Messiah, who is “despised in soul” & “detested by the nation,” Jehovah promises: “Kings themselves will see và certainly rise up, và princes, & they will bow down, by reason of Jehovah, who is faithful, the Holy One of Israel, who chooses you.” —Isaiah 49:7.
Đức Giê-hô-va hẹn về Đấng Mê-si từng bị loài người “khinh-dể” cùng “gớm-ghiếc”: “Các vua đã thấy và đứng dậy; những quan-trưởng đã quì-lạy, bởi vì cớ Đức Giê-hô-va là Đấng thành-tín, có nghĩa là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã chọn ngươi”.—Ê-sai 49:7.
She hated Conroy, & despised "that odious Lady Flora", because she had conspired with Conroy & the Duchess of Kent in the Kensington System.
Nữ vương rất ghét Conroy, và khinh miệt "Bà Flora tởm tởm" ấy, chính vì bà ta sẽ thông đồng cùng với Conroy cùng Công nương xứ Kent đặt ra Hệ thống Kensington.
59 “For this is what the Sovereign Lord Jehovah says: ‘I will now vị with you just as you have done,+ for you despised the oath by breaking my covenant.
59 “Chúa về tối Thượng Giê-hô-va phán nỗ lực này: ‘Bây giờ ta sẽ đối xử cùng với ngươi đúng theo phần đông gì ngươi sẽ làm,+ do ngươi khinh bỉ lời thề bằng phương pháp namlinhchihoasen.com phạm giao cầu của ta.
“For the joy that was phối before him,” states Hebrews 12:2, “he endured a torture stake, despising shame, và has sat down at the right hand of the throne of God.”
Hê-bơ-rơ 12:2 nói: “Vì thú vui đặt trước mặt nhưng ngài chịu đựng đựng cây khổ hình, ko màng sự sỉ nhục, cùng đã ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa Trời”.
9 So, then, Jehovah* knows how to lớn rescue people of godly devotion out of trial,+ but lớn reserve unrighteous people to be destroyed* on the day of judgment,+ 10 especially those who seek khổng lồ defile the flesh of others+ và who despise authority.

Xem thêm: " Ajuma Là Gì ? Ajumma Nghĩa Là Gì Ajumma Là Gì


9 Vậy, Đức Giê-hô-va* biết phương pháp giải cứu người dân có lòng sùng kính ra khỏi cơn demo thách,+ nhưng mà để lại kẻ không công bao gồm cho sự bài trừ trong ngày phán xét,+ 10 tốt nhất là đều kẻ tìm phương pháp làm ô uế thân xác người khác+ và khinh thường uy quyền.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M