Entice là gì

     
Mercifully, they were taught the gospel, repented, & through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger than Satan’s enticements.

Bạn đang xem: Entice là gì


Khoan dung thay, chúng ta được huấn luyện và giảng dạy cho phúc âm, đã ân hận cải, với qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky tô trở buộc phải vững táo tợn về phần nằm trong linh hơn so với mọi cám dỗ của Sa Tan.
One sister, whom we will điện thoại tư vấn Tanya, explains that she was “raised around the truth,” but when she was 16, she left the congregation to “pursue worldly enticements.”
Một chị chúng ta gọi là Tanya cho thấy chị “được tiếp xúc với lẽ thiệt từ nhỏ”, nhưng lại khi 16 tuổi, chị bỏ hội thánh để “chạy theo đầy đủ cám dỗ của cố gian”.
Similarly, pop-ups are a khung of malvertising that render system dialog boxes over the website enticing the user to click.
Tương tự, hành lang cửa số bật lên là một trong dạng quảng cáo độc hại, hiển thị hộp thoại hệ thống trên trang web, lôi kéo người tiêu dùng nhấp vào.
Using “the desire of the flesh & the desire of the eyes & the showy display of one’s means of life” khổng lồ tempt people, he seeks either lớn keep or to lớn entice them away from Jehovah.
Bằng biện pháp dùng “sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, cùng sự kiêu-ngạo của đời” để cám dỗ con người, hắn tìm cách bóc tách rời hoặc lôi kéo bọn họ khỏi Đức Giê-hô-va.
10 Consider the words recorded at James 1:14, 15, which reads: “Each one is tried by being drawn out và enticed by his own desire.
“Vines và Figs và Pomegranates” After leading his people in the wilderness for 40 years, Moses mix an enticing prospect before them —that of eating the fruitage of the Promised Land.
“Dây nho, cây vả, cây lựu” Sau 40 năm dẫn dắt dân Israel trong đồng vắng, Môi-se gợi ra một cảnh hay diệu trước đôi mắt họ—ăn trái cây của vùng Đất Hứa.
(James 1:14) If our heart gets enticed, it may, in effect, wave sin enticingly before us, making it appear attractive and harmless.
(Gia-cơ 1:14) ví như lòng chúng ta bị cám dỗ, nói cách khác là nó thu hút chúng ta, tạo cho những ham hy vọng tội lỗi trông hấp dẫn và vô hại.
If our testimonies are weak & our conversion superficial, the risk is much greater that we will be enticed by the false traditions of the world to make poor choices.
Nếu chứng ngôn của họ còn yếu với sự cải đạo của họ hời hợt, thì bọn họ sẽ có nguy cơ nhiều rộng là sẽ bị lôi cuốn bởi vì những truyền thống sai lầm của núm gian để có những sàng lọc sai lầm.

Xem thêm: Những Điểm Du Lịch Ở Ninh Bình (Cập Nhật 04/2022), Top 30 Địa Điểm Du Lịch Ninh Bình Cực Kì Hấp Dẫn


Each of us should consider seriously và ponder prayerfully how we can reject the devil’s enticements & righteously “apply unto it,” even the spirit of revelation, in our personal lives và families.
Mỗi người bọn họ cần phải nghiêm túc quan tâm đến và thực bụng suy ngẫm cách chúng ta có thể bác vứt những cám dỗ của quỷ dữ cùng “hãy sử dụng ân tứ đó” một phương pháp ngay chính, ấy là niềm tin mặc khải trong cuộc sống cá thể và mái ấm gia đình của bọn chúng ta.
Add in societal expectations regarding female attractiveness & what "s appropriate in the workplace , & that makes it very enticing for women khổng lồ spend much more for high-end clothing , cosmetic items , personal care and , in extreme cases , cosmetic surgery .
Cộng với câu hỏi xã hội thích hợp sự lôi cuốn của người thiếu phụ và phần nhiều gì thích hợp ở nơi thao tác làm việc , thì sự việc làm đẹp thúc đẩy phụ nữ túi tiền nhiều rộng vào những cỗ đồ thời thượng , hầu hết món mặt hàng mỹ phẩm , quan tâm cá nhân cùng , vào trường hợp quan trọng , là vào giải phẫu thẩm mỹ và làm đẹp .
Back in the days of Israel, the prophet Balaam counseled the Moabites to entice the Israelites “to commit unfaithfulness toward Jehovah.”
Ở Y-sơ-ra-ên thời xưa, tiên tri Ba-la-am vẫn xúi bạn Mô-áp quyến rũ dân Y-sơ-ra-ên “phạm một tội trọng thuộc Đức Giê-hô-va”.
When the Devil tried khổng lồ entice Jesus Christ over lớn his selfish way of thinking, Jesus firmly responded: “It is written, ‘Man must live, not on bread alone, but on every utterance coming forth through Jehovah’s mouth.’” —Matthew 4:4.
Khi Ma-quỉ cám dỗ Giê-su cùng với những ý tưởng phát minh ích kỷ, Giê-su đã trả lời một cách cương quyết: “Có lời chép rằng: tín đồ ta sống chẳng nên chỉ dựa vào bánh cơ mà thôi, song nhờ mọi tiếng nói ra từ mồm Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).
Các em gồm nghĩ rằng Sa Tan cố gắng dụ dỗ những giới trẻ để hạ thấp ′′dần dần′′ những tiêu chuẩn đạo đức của mình không?
For example, if you can entice a user lớn convert four or five times during the first month as opposed lớn four or five times over the course of the first year, then that user becomes more engaged with your business, & has a longer, more valuable life cycle with your business.
dụ: nếu bạn có thể lôi cuốn người dùng biến đổi 4 hoặc 5 lần vào tháng đầu tiên thay mang đến 4 hoặc 5 lần trong suốt năm đầu tiên, thì người dùng đó trở nên gắn kết hơn với doanh nghiệp của chúng ta và tất cả vòng đời lâu hơn, có mức giá trị hơn mang đến doanh nghiệp.
Eurogamer said the graphics engine "does little khổng lồ entice you deep enough", & GameSpot said that conversations with NPCs feel more lượt thích "consulting a travel guidebook for Calradia than actually speaking to a human being".
Eurogamer đến biết, engine hình ảnh "chỉ vừa đủ cho bạn dấn sâu vô rộng nữa", với GameSpot đến rằng, các cuộc hội thoại với số đông NPC có xúc cảm giống như "thà tham khảo một cuốn sách phía dẫn du ngoạn tới Calradia còn rộng là rỉ tai với một bé người".
For forty days before the execution took place, a herald went forth and cried, "He is going forth lớn be stoned because he has practised sorcery & enticed Israel to lớn apostasy.

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Uống Nước Muối Sinh Lý Có Sao Không, Nước Muối Sinh Lý Có Uống Được Không


Suốt bốn mươi cách đây không lâu cuộc hành hình, một tín đồ tiên báo cho than khóc, "Người sắp bị ném đá bởi vì người đã đuổi quỷ với xúi giục dân Israel bội đạo.
35% of all new power generation built in the United States since 2005 has come from wind, more than new gas & coal plants combined, as power nguồn providers are increasingly enticed khổng lồ wind as a convenient hedge against unpredictable commodity price moves."
35% của tất cả các thế hệ điện new được tạo ra tại Hoa Kỳ Các đất nước từ năm 2005 đến từ gió, nhiều hơn nữa các xí nghiệp sản xuất nhiệt điện và than new kết hợp, vì các nhà hỗ trợ điện càng ngày hấp dẫn gió như một sản phẩm rào dễ dãi chống lại những dịch chuyển giá hàng hóa không thể đoán trước. "
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M