Evaluate Là Gì

     
Dưới đó là những mẫu câu có chứa từ "evaluate", trong bộ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - namlinhchihoasen.comệt. Chúng ta có thể tham khảo gần như mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ evaluate, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ evaluate trong cỗ từ điển tự điển y khoa Anh - namlinhchihoasen.comệt

1. Calmly evaluate what was said.

Bạn đang xem: Evaluate là gì

Hãy lừ đừ rãi suy xét điều răn dạy.

2. See Evaluate purchase-funnel performance for analysis examples.

xem Đánh giá năng suất kênh mua để biết ví dụ về phân tích.

3. How khổng lồ find, evaluate, & use reliable sources:

Làm cụ nào để tìm kiếm, đánh giá và sử dụng các nguồn tài liệu đáng tin cậy:

4. I"m not sure I can evaluate that, Mr....

Tôi ko chắc hoàn toàn có thể đánh giá được điều đó, thưa ngài...

5. Evaluate the performance of each screen in your app.

Đánh giá công suất của từng màn hình hiển thị trong ứng dụng của bạn.

6. Carefully evaluate what is stated there & apply it.

Hãy xem rất nhiều tài liệu đó như là lời răn dạy của Đức Giê-hô-va giành cho bạn.

7. Everything you witnessed went to Section 9 khổng lồ evaluate.

toàn bộ những gìcô bắt gặp đã được mang tới Tiểu nhóm 9 để tấn công giá.

8. Return khổng lồ this actinamlinhchihoasen.comty periodically to evaluate your progress.

Thỉnh thoảng quay trở lại với làm namlinhchihoasen.comệc này để renamlinhchihoasen.comews sự văn minh của các anh chị em.

9. Lớn evaluate workload, a number of tools can be used.

Để tiến công giá khối lượng công namlinhchihoasen.comệc, một vài công cụ hoàn toàn có thể được sử dụng.

10. We should evaluate ourselves to lớn find our strengths and abilities.

bọn họ phải trường đoản cú kiểm điểm mình nhằm tìm ra các điểm mạnh và tài năng của mình.

11. To evaluate a hair-loss treatment , consumers can kiểm tra with :

Để nhận xét được phương thức điều trị , người tiêu dùng rất có thể kiểm tra với :

12. It also allows senior management lớn evaluate the sales manager.

Nó cũng đến phép cai quản cấp cao để renamlinhchihoasen.comew người cai quản bán hàng.

13. Then produce these miraculous renderings & let us evaluate them.

Vậy hãy tạo những quy mô kì diệu này cho họ xem

14. What three Bible principles will help us khổng lồ evaluate information accurately?

cha nguyên tắc gớm Thánh nào sẽ giúp bọn họ đánh giá tin tức một cách bao gồm xác?

15. Even so, schedule regular periods of time khổng lồ evaluate your progress.

Thậm chí, nhị vợ ông chồng nên thường xuyên xem lại bản thân đã hiện đại đến đâu.

16. However, long-term studies necessary to evaluate these effects are lacking.

tuy nhiên, nghiên cứu dài hạn quan trọng để renamlinhchihoasen.comews những tác động này đang thiếu.

17. Why is it good khổng lồ evaluate our situation from time to lớn time?

vì sao thỉnh thoảng chúng ta nên coi xét yếu tố hoàn cảnh cá nhân?

18. He does not evaluate the consequences of today’s decisions on tomorrow’s life.

Anh không nghĩ tới được mọi hậu quả của rất nhiều quyết định thời buổi này mà tác động đến cuộc sống thường ngày tương lai.

19. What is near at hand, and how should we evaluate our hope?

Điều gì gần đến rồi, và bọn họ nên coi sự trông cậy của chúng ta thế nào?

20. The question is then how to evaluate the portfolio as a whole.

thắc mắc đặt ra là làm ráng nào để đánh giá được hạng mục một phương pháp tổng thể.

21. Well, I think, the country has been forced to re-evaluate its leadership.

À, Tôi nghĩ chính phủ đang cải sinh lại.

22. 19, 20. (a) What Bible principles will help us to evaluate information accurately?

19, 20. (a) Những chế độ nào giúp bọn họ đánh giá tin tức một cách bao gồm xác?

23. Take advantage of the opportunity to evaluate how you are using your life.

Dành thời hạn này giúp xem lại cách các bạn dùng đời sống.

24. A physical prototype was then constructed and tested in order khổng lồ evaluate its performance.

Một nguyên chủng loại ảo kế tiếp được xuất bản và thí nghiệm để renamlinhchihoasen.comews hiệu suất của nó.

25. A wise driver will slow down and evaluate the flow of traffic before proceeding.

Một tài xế cảnh giác sẽ chạy ngưng trệ và cẩn thận lưu lượng xe để biết yêu cầu làm gì.

26. Independent organizations like the Advertising Research Foundation evaluate the validity of commonly used measurement systems.

những tổ chức độc lập như Quỹ phân tích Quảng cáo renamlinhchihoasen.comews tính vừa lòng lệ của những hệ thống tính toán thường được sử dụng.

27. We recommend using reporting levels with at least 400 store sales lớn evaluate your performance.

chúng ta nên áp dụng cấp độ báo cáo có tối thiểu 400 lượt bán hàng tại shop để renamlinhchihoasen.comews hiệu suất của mình.

28. Self-assessments: for self-assessments, indinamlinhchihoasen.comduals assess & evaluate their own behanamlinhchihoasen.comor and job performance.

Tự tấn công giá: nhằm tự tiến công giá, các cá nhân đánh giá chỉ và renamlinhchihoasen.comews hành namlinhchihoasen.com và hiệu suất công namlinhchihoasen.comệc của bao gồm họ.

Xem thêm: Phần Mềm Ai Là Gì - Dùng Để Làm Gì Trong Thiết Kế Đồ Họa

29. Upper GI studies are used khổng lồ evaluate things lượt thích difficulty swallowing & gastroesophageal reflux ( GERD ) .

bạn ta sử dụng phương thức chụp hình dạ dày - ruột trên nhằm khám cùng chẩn đoán nhiều bệnh dịch như cạnh tranh nuốt với trào ngược dạ dày thực quản ( GERD ) .

30. However , the econometric models are more often used in academic fields to evaluate economic policies .

tuy nhiên , các quy mô toán tài chính thường được sử dụng một trong những môi trường học tập thuật nhiều hơn thế nhằm renamlinhchihoasen.comew các chế độ kinh tế .

31. A project was launched internally by IBM to lớn evaluate the looming competitive situation with Microsoft Windows 95.

Một dự án công trình đã được IBM đưa ra trong nội cỗ để renamlinhchihoasen.comew tình hình tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh kém cỏi cùng với Microsoft Windows 95.

32. This can help lớn evaluate the degree of tumor angiogenesis, which can imply a rapidly growing tumor.

Điều này rất có thể giúp renamlinhchihoasen.comew khả năng hoàn toàn có thể tạo mạch máu với khối u, khối u tiềm tàng này rất có thể phát triển rất nhanh chóng.

33. Each indinamlinhchihoasen.comdual should carefully evaluate his or her options before making a personal decision about diet và exercise.

mọi người nên để ý đến cẩn thận trước khi quyết định namlinhchihoasen.comệc ăn uống kiêng và cộng đồng dục.

34. To lớn evaluate behanamlinhchihoasen.comor in relation to the principles of the gospel; to decide; to lớn discern good from enamlinhchihoasen.coml.

Đánh giá bán hành namlinhchihoasen.com có tương tác đến những hình thức của phúc âm; thẩm định; minh bạch điều thiện và điều ác.

35. If there’s a significant drop-off, evaluate your nội dung or the steps khổng lồ see how you can improve.

Nếu gồm mức giảm đáng kể, hãy đánh giá nội dung hoặc các bước để xem cách chúng ta có thể cải thiện.

36. Without any way khổng lồ evaluate its performance in advance, the initial prototype was highly unlikely to meet expectations.

ko có ngẫu nhiên cách nào để nhận xét hiệu suất của chính nó trước, nguyên mẫu ban sơ là rất cạnh tranh để đáp ứng mong đợi.

37. 9 The Bible shows that the conscience is an inner capacity to look at and evaluate your actions.

9 tởm Thánh cho thấy lương trung tâm là kỹ năng nội trọng điểm giúp bạn đánh giá hành namlinhchihoasen.com của mình.

38. To distinguish the great companies from the losers , investors should learn how lớn describe and evaluate companies " business models .

Để sáng tỏ những tập đoàn mạnh với các doanh nghiệp thua trận lỗ , nhà chi tiêu nên học bí quyết mô tả và renamlinhchihoasen.comews mô hình marketing của những công ty .

39. Taking time khổng lồ consider the risks will help you lớn evaluate the proposal realistically. —Proverbs 13:16; 22:3.

dành thì giờ để thấy xét các rủi ro sẽ giúp đỡ bạn tiến công giá thời cơ làm ăn uống một bí quyết thực tế.—Châm-ngôn 13:16; 22:3.

40. To distinguish the great companies from the losers , investors should learn how to describe and evaluate companies " business models .

Để sáng tỏ những công ty lớn mạnh với gần như doanh nghiệp chiến bại lỗ , nhà chi tiêu nên học biện pháp mô tả và renamlinhchihoasen.comews mô hình kinh doanh của các công ty .

41. Before designing new territories, a sales force manager should evaluate the workloads of all members of the sales team."

Trước khi thi công địa phận mới, người thống trị lực lượng bán hàng phải renamlinhchihoasen.comew khối lượng công namlinhchihoasen.comệc của toàn bộ thành namlinhchihoasen.comên của nhóm bán hàng."

42. A server-to-server integration option for network buyers that allows networks lớn evaluate và bid on each available impression.

Tùy chọn tích hợp máy chủ sang sever dành cho tất cả những người mua trên mạng, có thể chấp nhận được mạng ước lượng cùng đặt giá chỉ thầu trên các lần hiển thị có sẵn.

43. The idea is that central banks use the fixing time & exchange rate lớn evaluate the behanamlinhchihoasen.comor of their currency.

Ý tưởng là bank trung ương sử dụng ấn định thời gian và tỷ giá hối đoái để renamlinhchihoasen.comew hành namlinhchihoasen.com của tiền tệ của họ.

44. Each indinamlinhchihoasen.comdual should carefully evaluate treatment options và then make a personal decision that does not conflict with Bible principles.

Mỗi cá thể nên coi xét cẩn thận những cách điều trị rồi trường đoản cú quyết định, miễn là không trái với bề ngoài Kinh Thánh.

45. This effect is hard lớn evaluate, for the distinction between editorial phản hồi and short original articles is not always obnamlinhchihoasen.comous.

khôn xiết khó renamlinhchihoasen.comew hiệu ứng này vị sự khác hoàn toàn giữa bình luận của ban chỉnh sửa (editorial comment) và bài báo gốc ngắn (short original article) là ko rõ ràng.

46. Many potential enemies of the USSR & its client states have had opportunities lớn evaluate the MiG-23’s performance.

siêu nhiều đất nước thù địch và các bạn hàng của Liên Xô ước muốn có thời cơ được renamlinhchihoasen.comew hiệu suất của MiG-23.

47. Before you can answer that question, you need to lớn ‘look in the mirror’ và honestly evaluate yourself. —James 1:23-25.

trước khi trả lời thắc mắc này, bạn cần ‘soi bản thân trong gương’ và thành thật đánh giá bạn dạng thân.—Gia-cơ 1:23-25.

48. Consider using the standards in For the Strength of Youth lớn evaluate the music you listen to và the monamlinhchihoasen.comes you watch.

để ý đến namlinhchihoasen.comệc sử dụng những tiêu chuẩn chỉnh trong sách Cho sức mạnh của thanh niên để đánh giá âm nhạc em nghe và phim ảnh em xem.

49. A wise person would weigh the advantages and the disadvantages và evaluate whether the endeavor is really worth the effort và expense.

người khôn ngoan sẽ quan tâm đến những điều lợi và hại giúp xem những namlinhchihoasen.comệc đó tất cả đáng tốn kém công sức của con người và tiền tài không.

50. The X-planes are a series of experimental United States aircraft and rockets, used khổng lồ test & evaluate new technologies và aerodynamic concepts.

Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win Xp, Cách Cài Mật Khẩu Cho Máy Tính Win Xp

Máy bay X (X-plane) là một trong loạt các máy bay và trực thăng xem sét của Hoa Kỳ (và một số rocket) được thực hiện để phân tách và nhận xét các công nghệ và định nghĩa khí động học mới.