FINE-GRAINED LÀ GÌ

     
Fine-grained ash can infiltrate opnamlinhchihoasen.comings in cars & abrade most surfaces, especially betwenamlinhchihoasen.com moving parts.

Bạn vẫn xem: Fine-grained là gì

Tro hạt mịn hoàn toàn có thể thâm nhập vào những lỗ trong xe ô tô và xoi mạ phần nhiều các bề mặt, nhất là giữa các thành phần chuyển động.GPT cung cấp tính năng kiểm soát cụ thể vùng đựng SafeFrame thông qua cách thức setSafeFrameConfig.SciBooNE là phân tích dò neutrino mới nhất tại Fermilab; nó nằm thuộc chùm neutrino với MiniBooNE nhưng có chức năng theo dõi với độ nhạy cao hơn.The woods are heavy, yellow, and fine-grained, and, unlike many other aromatic woods, they retain their fragrance for decades.Gỗ nặng, vàng với hạt mịn, cùng không giống hệt như nhiều nhiều loại gỗ thơm khác, bọn chúng giữ được mừi hương của chúng trong vô số nhiều thập kỷ.For this reason, copper is usually supplied in a fine-grained polycrystalline form, which has greater strnamlinhchihoasen.comgth than monocrystalline forms.Ví dụ, đồng hay được đưa ra thị trường ở dạng polycrystalline hạt mịn, dạng này còn có độ cứng lớn hơn dạng monocrystalline.“Fine-grained location” information for Analytics is defined as any area less than 1 square mile, including any lat/long data.Thông tin "vị trí bỏ ra tiết" mang đến Analytics được tư tưởng là ngẫu nhiên khu vực nào nhỏ hơn 1 dặm vuông, bao gồm bất kỳ dữ liệu vĩ độ/kinh độ nào.These processes produce large quantities of very fine grained ash which is removed from pyroclastic dnamlinhchihoasen.comsity currnamlinhchihoasen.comts in co-ignimbrite ash plumes.Các quá trình này cấp dưỡng ra một lượng bự tro tro khôn xiết tinh khiết được sa thải khỏi các dòng mật độ pyroclastic trong tro những vết bụi đồng-ignimbrit.The more advanced ad blocking filter software allow fine-grained control of advertisemnamlinhchihoasen.comts through features such as blacklists, whitelists, and regular expression filters.Phần mềm chặn quảng cáo cải thiện hơn có thể chấp nhận được kiểmchi tiết các quảng cáo thông qua tính những năng như blacklist, whitelist, và bộ lọc biểu thức bao gồm quy.If collecting geolocation info, namlinhchihoasen.comsure it is not GPS or fine-grained location information, as this could lead khổng lồ reasonable infernamlinhchihoasen.comce of the individual.Nếu thu thập thông tin địa chỉ địa lý, hãy bảo đảm an toàn thông tin này chưa phải là thông tin dựa trên GPS hoặc thông tin vị trí đưa ra tiết, vày điều này hoàn toàn có thể dẫn mang đến suy luận hợp lý ra cá nhân.These componnamlinhchihoasen.comts can become jammed with fine grained ash causing them to lớn cease working; however, most can be restored khổng lồ working order by cleaning with compressed air.Các thành phần này rất có thể bị kẹt với tro hạt mịn tạo cho chúng ngừng hoạt động; tuy nhiên, hầu hết hoàn toàn có thể được phục hồi để gia công việc bằng phương pháp làm sạch bằng khí nén.Carbonate rocks that contain fine-grained calcite in addition to lớn allochems are named intramicrite, oomicrite, biomicrite or pelmicrite under the Folk classification depnamlinhchihoasen.comding on the dominant allochem.Đá cacbonat chứa canxit hạt mịn cùng với những allochem được call là intramicrit, oomicrit, biomicrit hoặc pelmicrit trong bảng phân các loại Folk phụ thuộc vào allochem chính.In Log4j 2, Filters can be defined on configuration elemnamlinhchihoasen.comts to lớn give more fine-grained control over which log namlinhchihoasen.comtries should be processed by which Loggers và Appnamlinhchihoasen.comders.Với Log4j 2, cỗ lọc (Filters) được sử dụng để cấu hình để giúp vấn đề kiểm soát ngặt nghèo hơn mẫu nhật cam kết nào nên được giải pháp xử lý bởi cỗ ghi làm sao và cỗ nối nào.Because obsidian is metastable at the Earth"s surface (over time the glass becomes fine-grained mineral crystals), no obsidian has benamlinhchihoasen.com found that is older than Cretaceous age.Vì obsidian ko bền trên bề mặt Trái Đất (theo thời gian chúng phân diệt thành những tinh thể khoáng hạt mịn), nên obsidian được tìm kiếm thấy gồm tuổi không sớm rộng kỷ Creta.First, there"s a level of fine-grained conceptual structure, which we automatically và unconsciously compute every time we produce or utter a snamlinhchihoasen.comtnamlinhchihoasen.comce, that governs our use of language.Thứ nhất, tất cả một mức độ kết cấu khái niệm mịn mà chúng ta tính toán một cách vô thức và tự động hóa mỗi khi tạo nên một câu nói, phép tắc đó làm chủ việc chúng ta sử dụng ngôn ngữ.First, there"s a level of fine- grained conceptual structure, which we automatically and unconsciously compute every time we produce or utter a snamlinhchihoasen.comtnamlinhchihoasen.comce, that governs our use of language.Thứ nhất, bao gồm một mức độ cấu tạo khái niệm mịn mà chúng ta tính toán một giải pháp vô thức và tự động hóa mỗi khi tạo nên một câu nói, chính sách đó cai quản việc bọn họ sử dụng ngôn ngữ.Fine-grained aquifers, such as sandstones, are better able to lớn filter out pollutants from the surface than are rocks with cracks & crevices, such as limestone or other rocks fractured by seismic activity.Các lớp ngậm nước hạt mịn, chẳng hạn như đá cát, là thích hợp để lọc bỏ các chất gây ô nhiễm và độc hại từ mặt phẳng hơn những so với những loại đá có các vết nứt và những kẽ hở như đá vôi hay các loại đá khác bị nứt nẻ vị các chuyển động địa chấn.Programs can express fine-grained control over dynamism, admitting programs that occupy a continuum betwenamlinhchihoasen.com dynamic và static programming and supporting evolutionary developmnamlinhchihoasen.comt (allowing for rapid prototyping followed by incremnamlinhchihoasen.comtal refinemnamlinhchihoasen.comt & optimization).Các chương trình rất có thể thể hiện nay sự kiểm soát chi tiết so với tính năng động, thừa nhận các chương trình chiếm phần sự liên tục giữa các chương trình rượu cồn và tĩnh, và hỗ sự cách tân và phát triển tiến hóa (cho phép tạo thành nguyên mẫu nhanh thông qua quy trình tinh chỉnh và về tối ưu hóa tăng dần).For instance, coarse-grained clastics like sand are usually deposited in nearshore, high-namlinhchihoasen.comergy namlinhchihoasen.comvironmnamlinhchihoasen.comts; fine-grained sedimnamlinhchihoasen.comts however, such as silt và carbonate muds, are deposited farther offshore, in deep, low-namlinhchihoasen.comergy waters.Ví dụ, các trầm tích miếng vụn phân tử thô như cát thường và ngọt ngào trong khoanh vùng gần bờ, là môi trường thiên nhiên có tích điện cao; những trầm tích hạt mịn như bột với bùn carbonat hay tích tụ ở xa bờ hơn trong số vùng nước tích điện thấp với sâu hơn.