Fortune Teller Là Gì

     

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 34 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, bởi vì Hằng trọng điểm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Fortune teller là gì

The two idioms we’re learning today are A FORTUNE TELLER và AS YOU SOW SO WILL YOU REAP.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là A FORTUNE TELLER với AS YOU SOW SO WILL YOU REAP.


*

Mai Lan has many relatives who cannot make decisions for themselves. From a minor issue such as the color of the clothes they wear on New Year’s Day to a major one such as buying a house, they have to ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.

Mai Lan có tương đối nhiều bà nhỏ không tự quyết định được mang lại họ. Từ bỏ việc nhỏ như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết đến việc lớn như tải nhà, họ đều bắt buộc hỏi chủ ý nhiều người, bao gồm khi người ta đòi giá bán khá đắt. Về vụ việc này, Mike chẳng thể hiểu nổi.

MIKE: Mai Lan, I don’t understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.Mai Lan, tôi không hiểu tại sao một số người luôn luôn nhờ vào người khác làm ra quyết định cho họ cơ mà đáng lẽ họ phải làm lấy.

MAI LAN: What bởi vì you mean? Be specific, Mike.Anh gồm ý gì ? Nói thiệt rõ ra, Mike.

MIKE: Your aunt Liên went khổng lồ see a fortune teller lớn seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable! He doesn’t know anything about Larry.Cô Liên của cô ý đi chạm chán người fortune teller nhằm hỏi xem đàn bà của bà gồm nên lấy Larry làm ông chồng không.Thực là vô lý. Ông ta do dự gì về Larry.

MAI LAN: A fortune teller? What’s that?A fortune teller? Là gì rứa ?

MIKE: Oh, a fortune F-O-R-T-U-N-E teller T-E-L-L-E-R tells people’s future, may be past, too.Ồ, ông ta nói đến tương lai người ta, rất có thể là về thừa khứ nữa.

MAI LAN: OK. I understand. Yes, aunt Liên is very superstitious. She knows Larry is a very kind and smart young man and he would be a good husband for her daughter, but she still has to kiểm tra with a fortune teller. That’s really unnecessary.OK. Tôi đọc rồi. Đúng, cô Liên siêu tin dị đoan. Cô biết Larry là tín đồ tử tế và thông minh, anh ta đã là người ông chồng tốt cho con gái cô , tuy thế cô vẫn hỏi thầy bói. Điều kia thực là không nên thiết.

MIKE: Why didn’t you discourage her from doing that?

Sao cô ko cản bà ta làm như vậy ?MAI LAN: Well, I told you she’s superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called?

À. Tôi nói cùng với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái, trước khi mua nhà, bả đi hỏi người xem đất. Tín đồ đó hotline là gì hả anh ?

MIKE: A geomancer. Did she also kiểm tra with a feng shui expert?Thầy địa lý. Bả có đi hỏi bạn xem phong thủy không ?

MAI LAN: Oh, yes. She paid them pretty large amounts of money. No one could stop her.Ồ, tất cả chứ. Bả trả họ không ít tiền. Ko ai cản trở được bả.

Xem thêm: Bộ Điều Khiển Từ Xa Tắt Mở Điện Da Dụng, Điều Khiển Từ Xa

MIKE: What did the geomancer say?

Người thầy địa lý nói gì ?

MAI LAN: He said that the house faced the correct direction for her, that she’d be very lucky living in it. The funny thing is right after moving in, she had an automobile accident & had to pay a rather heavy fine!Ổng nói rằng cái nhà tất cả hướng chuẩn cho bả, bả sẽ may mắn lắm lúc sống trong nhà đó. Chuyện tức cười cợt là vừa dọn vào là mồi nhử bị tai nạn xe khá và buộc phải trả tiền phạt tương đối nặng!

MIKE: and she was truly lucky because she didn’t get hurt, right?

Và bả may mắn thực vì không xẩy ra thương, đúng không?

MAI LAN: Of course the geomancer said so after the fact.Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như vậy sau đó.

MIKE: Smart guy! He could manipulate all.Khôn thật ! Ổng rất có thể lèo lái toàn bộ mọi người.

MAI LAN: Well, many people believe in geomancy.Ồ, không ít người tin tướng đất lắm.MIKE: What about the feng shui expert? What did he say?Còn thầy phong thủy thì sao ? Ổng nói gì ?

MAI LAN: He told her khổng lồ plant a tree in the front yard, to lớn completely close up a window in the back, lớn place her bed facing North, etc.Ổng nói mồi nhử trồng một cây sinh sống sân trước, đóng hẳn lại một hành lang cửa số ở phía sau, đặt nệm ngủ đầu về hướng Bắc, v. V…

MIKE: Well. I believe there is harmony in the environment, between us & the environment, but who is lớn know all this with certainty? The ones who charge a big sum of money? I’d better go into this business và get rich fast.Ồ. Tôi tin rằng tất cả sự liên minh trong môi trường xung quanh và giữa tín đồ với môi trường. Mà lại ai là fan biết chắc chắn rằng ? Mấy fan đòi những tiền kia hả ? chắc tôi đề xuất vào nghề này và có tác dụng giàu thật nhanh.

MAI LAN: There is a 50-50 chance you will say the right thing!Có 50 xác suất anh đã nói trúng !

MIKE: Yeah! and 50 per cent pure guesses, right? Back to the subject of Larry, what did the fortune teller say?Đúng cùng 50 xác suất chỉ là đoán chừng, đúng không nhỉ ? quay lại chuyện Larry. Thầy bói nói gì ?

MAI LAN: Luckily , he said Larry and my cousin will be a good match. They’ll be happy và will have many children.Thực may ổng nói Larry và cô em chúng ta tôi sẽ là 1 cặp rất đẹp đôi. Bọn họ sẽ niềm hạnh phúc và sẽ sở hữu đông con.

MIKE: I’m not a fortune teller but I’d say the same. Both of them are so bright and well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works, no need khổng lồ consult a fortune teller, a geomancer or a feng shui expert : AS YOU SOW S-O-W SO WILL YOU REAP R-E-A-P.

Tôi không hẳn là thầy bói tuy thế tôi cũng nói như vậy. Cả hai bạn đều thông minh và học thức cao. Tôi chúc bọn họ điều tốt lành nhất. Cô biết ko ? Không yêu cầu hỏi thầy bói, thầy địa lý giỏi thầy phong thủy, điều này lúc nào cũng đúng : AS YOU SOW S-O-W SO WILL YOU REAP R-E-A-P..

MAI LAN: AS YOU SOW SO WILL YOU REAP? That is you receive what you create? If your actions are beneficial, the results will be good for you?Anh trồng gì thì hái nấy? Gieo gió thì gặt bão? ví như anh làm gần như hành động tốt thì kết quả tốt sẽ tới với anh?

MIKE: Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned & everyone involved will be happy. That is good luck right there.Đúng như vậy. Nếu mình suy nghĩ, nói, làm tử tế, thường thường tín đồ ta cũng ung dung lại với ai nấy rất nhiều vui vẻ. Đấy là may mắn ngay đó.

MAI LAN: Well. That’s generally true. But sometimes that doesn’t work. I’m always nice with Helen, but she’s been mean to lớn me many times.Ồ, phần nhiều đúng như vậy. Nhưng đôi khi không. Tôi luôn luôn dễ thương và đáng yêu với Helen mà cô ta lại tức giận với tôi nhiều lần.

MIKE: That’s her problem, not yours. So be happy.Đó là vấn đề của cô ấy, chưa phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi.

MAI LAN: I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well and gives me a great giảm giá of moral support.Tôi tin một thầy bói, nhiều năm kia ông ta nói tôi sẽ có một tín đồ bạn rất tốt với tôi và để giúp đỡ đỡ ý thức tôi các lắm.

Xem thêm: Xem Ngày Giờ Tốt Cho Be An Dặm Như Thế Nào? Ngày Tốt Cho Bé Ăn Dặm

MIKE: That’s me! That’s me! Ah! He’s a good fortune teller! I believe him!Tôi kia ! Tôi đó ! A ! Đó là 1 trong những thầy bói tốt ! Tôi tin anh này !

MAI LAN: Then you believe in fortune telling. You are buying a car. I’ll check with a fortune teller khổng lồ see which color is the best for you, OK?Vậy là anh tin bói toán. Anh sắp cài xe hơi. Tôi đang hỏi một thầy tướng xem màu gì tốt nhất cho anh, OK ?

MIKE: Stop it Mai Lan, please. We’ll go to a few oto dealers to see và make the decision ourselves. Agree, Mai Lan?Làm ơn xong lại, Mai Lan. Mình vẫn đi tới vài hãng chào bán xe giúp xem và thiết yếu mình quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mai Lan ?

MAI LAN: OK, boss!Thưa xếp, vâng !

Hôm nay bọn họ vừa học hai thành ngữ : FORTUNE TELLER tức là THẦY BÓI với AS YOU SOW SO WILL YOU REAP nghĩa là GIEO GIÓ GẶT BÃO. Hằng trọng tâm và Brandon xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học tới.