GIẤY BÁO CÓ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Dịch thuật Châu Á xin cung cấp đến các bạn bộ trường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành kế toán dưới đây, hy vọng sẻ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc liên quan đến siêng ngành này. Nếu mong muốn dịch thuật loại tài liệu này hãy tương tác ngay với cửa hàng chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ với quality cùng chi phí tốt nhất.

Bạn đã xem: Giấy báo có tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Giấy báo có tiếng anh là gì

*

Từ vựng 1

1. Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: hiệ tượng doanh nghiệp là 1 trong những thực thể

3. Business purchase: thâu tóm về doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn call trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn đã gọi

8. Capital expenditure: giá thành đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Uncalled capital: Vốn không gọi

12. Working capital: Vốn lưu hễ (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần

14. Carriage: túi tiền vận chuyển

15. Carriage inwards: túi tiền vận chuyển hàng hóa mua

16. Carriage outwards: ngân sách chi tiêu vận chuyển hàng hóa bán

17. Carrying cost: túi tiền bảo tồn hàng giữ kho

18. Cash book: Sổ chi phí mặt

19. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu giao dịch chuyển tiền mặt

21. Category method: cách thức chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản thanh toán

27. Company accounts: kế toán công ty

28. Company Act 1985: Luật doanh nghiệp năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi trường đoản cú triệt tiêu

Từ vựng 2

30. Concepts of accounting: các nguyên tắc kế toán

31. Conservatism: nguyên lý thận trọng

32. Consistency: bề ngoài nhất quán

33. Control accounts : tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: ngân sách chi tiêu chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập hợp bỏ ra phí

37. Cost application: Sự phân chia chi phí

38. Cost concept: lý lẽ giá tầm giá lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành

40. Cost of goods sold: Nguyên giá bán hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: nhà nợ

45. Cumulative preference shares: cp ưu đãi bao gồm tích lũy

46. Current accounts: tài khoản vãng lai

47. Current assets: gia sản lưu động

48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

49. Current ratio: thông số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: bé nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: các nguyên vì tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: bản chất của khấu hao

59. Provision for depreciation: dự trữ khấu hao


*

Từ vựng 3

60. Reducing balance method: phương pháp giảm dần

61. Straight-line method: phương thức đường thẳng

62. Direct costs: ngân sách trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản ngại trị

64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng cai quản trị

65. Discounts: phân tách khấu

66. Discounts allowed: tách khấu chào bán hàng

67. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

68. Provision for discounts: dự trữ chiết khấu

69. Discounts received: tách khấu cài đặt hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia sản cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: các nguyên tắc bút toán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc tác động kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: túi tiền đơn vị tương đương

78. Errors: không đúng sót

79. Expenses prepaid: ngân sách trả trước

80. Factory overhead expenses: chi phí cai quản phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước

82. Final accounts: báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần điện thoại tư vấn thứ nhất

85. Fixed assets: gia tài cố định

86. Fixed capital: Vốn nạm định

88. General ledger: Sổ cái

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

Từ vựng 4

90. Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài

91. Goods stolen: hàng bị tấn công cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp

96. Historical cost: Giá phí tổn lịch sử

97. Horizontal accounts: report quyết toán dạng chữ T

98. Impersonal accounts: tài khoản phí thanh toán

99. Imprest systems: cơ chế tạm ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập

101. Increase in provision: Tăng dự phòng

102. Indirect costs: ngân sách chi tiêu gián tiếp

103. Installation cost: chi tiêu lắp đặt, chạy thử

104. Intangible assets: gia tài vô hình

105. Interpretation of accounts: so sánh các report quyết toán

106. Investments: Đầu tư

107. Invoice: Hóa đơn

108. Issue of shares: desgin cổ phần

109. Issued cốt truyện capital:Vốn cp phát hành

110. Job-order cost system: hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm

111. Journal: Nhật ký chung

112. Journal entries: cây bút toán nhật ký

113. Liabilities: Công nợ

114. LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước

115. Limited company: Công ty trọng trách hữu hạn

116. Liquidity: tài năng thanh toán bởi tiền khía cạnh (tính lỏng/ tính thanh khoản)

117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng thanh toán

118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

119. Loss: Lỗ

Từ vựng 5

120. Gross loss: Lỗ gộp

121. Net loss: Lỗ ròng

122. Machine hour method: cách thức giờ máy

123. Manufacturing account: thông tin tài khoản sản xuất

124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá bán vốn

125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán

126. Matching expenses against revenue: Khế hợp giá cả với thu nhập

127. Materiality: Tính trọng yếu

128. Materials: Nguyên đồ vật liệu

129. Money mesurement concept: lý lẽ thước đo bởi tiền

130. Net assets: tài sản thuần

131. Net book value: quý hiếm thuần

132. Net realizable value: quý hiếm thuần tiến hành được

133. Nominal accounts: thông tin tài khoản định danh

134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp

135. Notes khổng lồ accounts: chú thích của report quyết toán

136. Objectivity: Tính khách hàng quan

137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu

138. Opening entries: những bút toán khởi đầu doanh nghiệp

139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ

140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động

141. Ordinary shares: cp thường

142. Original entry, errors : Lỗi gây ra từ nhật ký

143. Output đầu ra in equivalent units: lượng hàng hóa tính theo đơn vị tương đương

144. Overdraft: Nợ thấu chi

145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí cai quản phân xưởng

146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng

147. Oversubscription of shares: Đăng ký cp vượt mức

148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp

149. Par, issued at: xây đắp theo mệnh giá
Xem thêm: Phí Dem Và Det Là Gì ? Phí Det Là Gì? Phí Lưu Container Demurrage, Detention

*

Từ vựng 6

150. Periodic stock: phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: phương pháp theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn đồ chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: thông số phân bổ ngân sách chi tiêu định trước

159. Preference shares: cp ưu đãi

160. Cummulative preference share: cp ưu đãi gồm tích lũy

161. Non-cummulative preference share: cổ phần ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: chi phí khởi lập

163. Prepaid expenses: giá cả trả trước

164. Private company: công ty tư nhân

165. Profitability: kĩ năng sinh lời

166. Prime cost: chi phí cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: khối hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ

169. Product cost: giá cả sản phẩm

170. Production cost: giá thành sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: triển lẵm lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

175. Profit and loss account: tài khoản kết quả

Từ vựng 7

Accounting entry: —- cây viết toán

Accrued expenses —- chi phí phải trả –

Accumulated: —- lũy kế

Advance clearing transaction: —- quyết toán tạm ứng (???)

Advanced payments to lớn suppliers —- Trả trước ngưòi phân phối –

Advances lớn employees —- nhất thời ứng –

Assets —- gia tài –

Assets liquidation: —- thanh lý tài sản

Balance sheet —- Bảng phẳng phiu kế toán –

Bookkeeper: —- fan lập báo cáo

Capital construction: —- xây cất cơ bản

Cash —- Tiền phương diện –

Cash at ngân hàng —- tiền gửi ngân hàng –

Cash in hand —- Tiền phương diện tại quỹ –

Cash in transit —- tiền đang đưa –

Check & take over: —- nghiệm thu

Construction in progress —- chi tiêu xây dựng cơ phiên bản dở dang –

Cost of goods sold —- giá chỉ vốn bán sản phẩm –

Current assets —- gia tài lưu rượu cồn và chi tiêu ngắn hạn –

Current portion of long-term liabilities —- Nợ dài hạn đến hạn trả –

Deferred expenses —- giá cả chờ kết gửi –

Deferred revenue —- người tiêu dùng trả tiền trước –

Depreciation of fixed assets —- Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định hữu hình –

Depreciation of intangible fixed assets —- Hoa mòn tài sản cố định vô hình –

Depreciation of leased fixed assets —- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chủ yếu –

Từ vựng 8

Equity and funds —- Vốn với quỹ –

Exchange rate differences —- Chênh lệch tỷ giá bán –

Expense mandate: —- ủy nghiệm chi

Expenses for financial activities —- chi tiêu hoạt hễ tài chủ yếu –

Extraordinary expenses —- túi tiền bất thường –

Extraordinary income —- Thu nhập bất thường –

Extraordinary profit —- Lợi nhuận không bình thường –

Figures in: millions VND —- Đơn vị tính: triệu đ –

Financial ratios —- Chỉ số tài chính –

Financials —- Tài chủ yếu –

Finished goods —- thành quả tồn kho –

Fixed asset costs —- Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình –

Fixed assets —- Tài sản cố định –

General và administrative expenses —- đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp –

Goods in transit for sale —- Hàng giữ hộ đi bán –

Gross profit —- lợi nhuận tổng –

Gross revenue —- lệch giá tổng –

Income from financial activities —- Thu nhập chuyển động tài thiết yếu –

Income taxes —- Thuế thu nhập doanh nghiệp –

Instruments và tools —- Công cụ, pháp luật trong kho –

Intangible fixed asset costs —- Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt vô hình –

Intangible fixed assets —- Tài sản cố định vô hình –

Intra-company payables —- bắt buộc trả các đơn vị nội cỗ –

Inventory —- hàng tồn kho –

Investment & development fund —- Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển –

Itemize: —- mở đái khoản


*

Từ vựng 9

Leased fixed asset costs —- Nguyên giá chỉ tài sản cố định thuê tài chính –

Leased fixed assets —- Tài sản cố định thuê tài chủ yếu –

Liabilities —- Nợ cần trả –

Long-term borrowings —- Vay lâu năm –

Long-term financial assets —- các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn –

Long-term liabilities —- Nợ lâu năm –

Long-term mortgages, collateral, deposits —- các khoản cụ chấp, ký cược, ký quỹ lâu dài –

Long-term security investments —- Đầu tư kinh doanh chứng khoán dài hạn –

Merchandise inventory —- mặt hàng hoá tồn kho –

Net profit —- lợi nhuận thuần –

Net revenue —- lệch giá thuần –

Non-business expenditure source —- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp –

Non-business expenditure source, current year —- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay –

Non-business expenditure source, last year —- Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm ngoái –

Non-business expenditures —- đưa ra sự nghiệp –

Non-current assets —- Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư chi tiêu dài hạn –

Từ vựng 10

Operating profit —- lợi nhuận từ hoạt động SXKD –

Other current assets —- tài sản lưu cồn khác –

Other funds —- Nguồn tởm phí, quỹ khác –

Other long-term liabilities —- Nợ lâu dài khác –

Other payables —- Nợ không giống –

Other receivables —- những khoản phải thu khác –

Other short-term investments —- Đầu tư thời gian ngắn khác –

Owners’ equity —- nguồn chi phí chủ download –

Payables to lớn employees —- đề nghị trả công nhân viên –

Prepaid expenses —- ngân sách trả trước –

Profit before taxes —- lợi nhuận trước thuế –

Profit from financial activities —- lợi nhuận từ vận động tài thiết yếu –

Provision for devaluation of stocks —- Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho –

Purchased goods in transit —- Hàng cài đặt đang đi trên tuyến đường –

Raw materials —- Nguyên liệu, vật tư tồn kho –

Receivables —- những khoản phải thu –

Receivables from customers —- đề nghị thu của người sử dụng –

Reconciliation: —- đối chiếu

Reserve fund —- Quỹ dự trữ –

Retained earnings —- lợi tức đầu tư chưa cung cấp –

Revenue deductions —- những khoản bớt trừ –

Từ vựng 11

Sales expenses —- bỏ ra phí bán hàng –

Sales rebates —- tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán mặt hàng –

Sales returns —- Hàng cung cấp bị trả lại –

Short-term borrowings —- Vay ngắn hạn –

Short-term investments —- các khoản chi tiêu tài chính thời gian ngắn –

Short-term liabilities —- Nợ thời gian ngắn –

Short-term mortgages, collateral, deposits —- những khoản vậy chấp, ký cược, cam kết quỹ thời gian ngắn –

Short-term security investments —- Đầu tư hội chứng khoán thời gian ngắn –

Stockholders’ equity —- mối cung cấp vốn sale –

Surplus of assets awaiting resolution —- tài sản thừa chờ xử lý –

Tangible fixed assets —- Tài sản cố định hữu hình –

Taxes and other payables khổng lồ the State budget —- Thuế và những khoản bắt buộc nộp nhànước –

Total assets —- Tổng cộng gia tài –

Total liabilities and owners’ equity —- Tổng cộng nguồn ngân sách –

Trade creditors —- buộc phải trả cho những người bán –

Treasury stock —- cp quỹ –

Welfare and reward fund —- Quỹ tâng bốc và phúc lợi –

Work in progress —- chi phí sản xuất sale dở dang –
Xem thêm: Giá Vé Khu Du Lịch Bửu Log 2021, Khu Du Lịch Bửu Long

*

Từ vựng 12

Types of Accounts:——– những loại tài khoản kế toán

Account Type 1: Short-term assets—–Loại thông tin tài khoản 1: tài sản ngắn hạn

Account Type 2: Long-term assets——Loại tài khoản 2: tài sản dài hạn

Account Type 3: Liabilities——Loại thông tin tài khoản 3: Nợ yêu cầu trả

Account Type 4: Equity——-Loại thông tin tài khoản 4: Vốn công ty sở hữu

Account Type 5: Revenue——Loại thông tin tài khoản 5: Doanh thu

Account Type 6: Production costs, business—–Loại thông tin tài khoản 6: ngân sách sản xuất, kinh doanh

Account Type 7: Other income——-Loại thông tin tài khoản 7: các khoản thu nhập khác

Account Type 8: Other expenses—–Loại thông tin tài khoản 8: ngân sách chi tiêu khác

Account Type 9: Determining business results—–Loại thông tin tài khoản 9: Xác định công dụng kinh doanh

Account Type 0: Balance sheet accounts——Loại tài khoản 0: tài khoản ngoài bảng

129 – Provision for short-term investments——Dự phòng giảm giá đầu bốn ngắn hạn

133 – Deductible VAT—-Thuế GTGT được khấu trừ

136 – Inter—–Phải thu nội bộ

139 – Provision for bad debts——-Dự phòng đề xuất thu khó khăn đòi

217 – Real estate investment——–Bất cồn sản đầu tư

221 – Investment in subsidiaries——-Đầu tư vào doanh nghiệp con

243 – Property tax deferred——–Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Từ vựng 13

244 – collateral long-term deposits——–Ký cược ký quỹ nhiều năm hạn

343 – Bonds issued——–Trái phiếu phạt hành

344 – Get escrow, long-term deposits——Nhận ký cược, cam kết quỹ dài hạn

347 – Deferred tax payable——–Thuế các khoản thu nhập hoãn lại phải trả

412 – Margin of property revaluation—–Chênh lệch reviews lại tài sản

413 – exchange rate differences—-Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

414 – Fund Development——Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

415 – Fund financial reserve——Quỹ dự phòng tài chính

466 – Funds that khung of fixed assets—–Nguồn tởm phí đã hình thành tài sản gắng định

001 – Leasehold assets—–Tài sản thuê ngoài

002 – Materials, goods kept for processing—–Vật tư, sản phẩm & hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

003 – Goods deposited deposit, or escrow——Hàng hóa nhận chào bán hộ, nhận ký gửi, cam kết cược