Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì

     

Trong một thế giới toàn cầu hóa, vai trò của giờ Anh càng ngày trở nên quan trọng đặc biệt trong phần lớn lĩnh vực, đặc biệt quan trọng lĩnh vực mến mại. đúng theo đồng thương mại tiếng Anh là 1 văn khiếu nại pháp lý quan trọng trong thanh toán giao dịch quốc tế. Để hiểu vừa đủ nội dung một thích hợp đồng yêu quý mại, trước hết người học cần phải có kiến thức về cấu trúc một hợp đồng thương mại và cách mô tả của nó.

namlinhchihoasen.com xin giới thiệu đến các bạn trong bài bác học lúc này 40 mẫu câu quan trọng trong hòa hợp đồng trong tiếng anh thương mại

*


Một hợp đồng thương mại tiếng Anh thường xuyên có những phần sau:

– tên thường gọi hợp đồng (heading)

Ví dụ:

“Purchase Contract/Agreement” (Hợp đồng sở hữu hàng), “Sale Contract/Agreement” (Hợp đồng phân phối hàng).

Bạn đang xem: Hợp đồng tiếng anh là gì

– Phần khởi đầu (commencement), ngày tháng lập thích hợp đồng (date) và các bên tham gia hợp đồng (parties).

– Phần khởi đầu của thích hợp đồng (recitals/preamble)

– Các điều khoản thực thi (operative provisions)

– Các lao lý định nghĩa (definitions)

– Điều khoản bồi hoàn (consideration)

– Luật áp dụng (applicable law)

– Các điều khoản thực thi khác (other operative clauses)

– Điều khoản xong xuôi hợp đồng (testimonium clause)


MẪU CÂU trong SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG BẰNG TIẾNG ANH

This Sale & Purchase Agreement is made this 14th day of March năm nhâm thìn by and between X và Y …

—> hợp đồng sở hữu và bán sản phẩm này được lập vào trong ngày 14 tháng 3 năm 2016 giữa công ty X và công ty Y…

Having its registered address in … , its legal address is …

—> có địa chỉ đăng ký kết tại … , add pháp định là …

Whereas the Licensor has the right và desires to lớn transfer the aboved-signed know-how lớn the Licensee;

—> Xét rằng bên cấp phép bao gồm quyền và mong muốn chuyển nhượng tuyệt kỹ kỹ thuật đã đăng ký ở trên cho mặt được cấp cho phép

“Technical Information” means confidential engineering data, drawings, specifications, and procedures, brochures, catalogs, & all other technical information necessary khổng lồ the manufacture, operation, sale, và service of the product, which are owned or hereafter acquired by các buổi tiệc nhỏ B has or may have the right khổng lồ control and furnish khổng lồ the tiệc nhỏ A during the term of this Contract.

—> “Thông tin kỹ thuật” tức là các dữ liệu kín đáo kỹ thuật, bản vẽ, quy bí quyết kỹ thuật, và tiến trình sản xuất, các tập sách mỏng, sách in mẫu hàng và tất những tin tức kỹ thuật khác quan trọng cho việc sản xuất, quản lý tiêu thụ và duy trì sản phẩm mà mặt B đang tải hoặc sẽ sở hữu được và/hoặc bên B hoặc rất có thể có quyền kiểm soát và cung ứng cho bên A trong suốt thời hạn hợp đồng này.

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the law of Vietnam.

—> vừa lòng đồng này sẽ bị chi phối bởi, và phân tích và lý giải theo, pháp luật của nước Việt Nam.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Contract to be executed in duplicate by their duly authorized officers or at the date written above.

—> CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY: các viên chức hoặc người thay mặt đại diện có không hề thiếu thẩm quyền củacác mặt ký vừa lòng đồng này thành hai phiên bản vào ngày được ghi trên.

Both parties agree khổng lồ implement seriously terms and conditions mentioned in sales contract.

—> phía hai bên thống nhất tiến hành nghiêm chỉnh các quy định trong hòa hợp đồng.

If either of the Buyer or Seller cancels the contract without agreement of other party, the tiệc ngọt is subjected to a penalty equivalent to lớn the value of contract & it must compensate the loss due khổng lồ cancellation of contact to the other party.

—> Nếu mặt nào từ ý hủy bỏ hợp đồng mà không tồn tại sự gật đầu của bên kia thì phải chịu bồi thường tương tự giá trị thích hợp đồng và đền bù phần đa thiệt hại tạo ra do bài toán hủy hợp đồng gây ra cho bên bị thiệt hại.

During the period of the contract, if it arise appendix or modification, both parties has to lớn agree by issueing document of nortification. If it arises conflict which is not solved by negotiation, the final judgement is made by Hanoi Commercial Court và the fee is paid by offending party.

—> Trong quy trình thực hiện, nếu có phát sinh bổ sung cập nhật hoặc sửa đổi bạn dạng hợp đồng này đều phải được sự chấp nhận bằng văn bạn dạng của nhì bên. Trường vừa lòng phát sinh sự không tương đồng mà phía 2 bên không giải quyết được bằng trao đổi thì sẽ giới thiệu Tòa án tài chính Tp. Tp hà nội phân xử, đưa ra quyết định của tand là quyết định ở đầu cuối buộc phía 2 bên phải thực hiện và án phí tổn sẽ vì chưng bên có lỗi chịu.

This contract is made into 04 copies; each các buổi party keeps 02 copies which has the same legitimacy. This contract comes into effect from the date of signing.

—> đúng theo đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 phiên bản có cực hiếm pháp lý như nhau và bao gồm hiệu lực kể từ ngày ký kết hợp đồng.

We are sure the liên hệ can be carried out smoothly.

—> chúng tôi khẳng định hợp đồng có thể thực hiện tại một cách thuận lơi nhất.

Both sides have the obligation to execute the contract.

—> hai bên có nghĩa vụ triển khai hợp đồng.

Any deviation from the contract will be unfavourable.

—> bất cứ sai sót nào trong vừa lòng đồng sẽ không tồn tại lợi.

The buyers have the option of canceling the contract.

—> mặt mua gồm quyền hủy vừa lòng đồng.


Generally speaking, a contract cannot be changed once it has been signed by both sides.

—> Nói chung, khi song bên đã ký kết hợp đồng thì bọn họ không thể đổi khác nội dung vào đó.

No side should amend the contract unilaterally without the other side.

—> Một mặt không thể solo phương sửa thay đổi hợp đồng mà không tồn tại sự gật đầu của bên kia.

So far we have reached agreement on all clause we have discussed.

—> Đến nay, shop chúng tôi đã có việc thỏa ước về gần như điều khoản chúng tôi bàn luận.

I suggest we check all the clauses one by one to see if there is still anything unclear.

—> Tôi ý kiến đề nghị kiểm tra các lao lý trong vừa lòng đồng để thấy điều gì không rõ.

Here are two originals of the contract.

—> Có hai bản hợp đồng cội ở đây.

They are entitled lớn cancel the contract.

Xem thêm: Thỏa Thuận Giá Trị Hợp Đồng Khoán Gọn Là Gì, Hợp Đồng Khoán Gọn Là Gì

—> Họ tất cả quyền hoãn hòa hợp đồng.

If you have any phản hồi about the clauses, don’t hesitate khổng lồ make.

—> Hãy dấn xét về các lao lý trong hợp đồng, đừng ngại.

We’re prepared lớn reconsider amending the contract.

—> Chúng tôi chuẩn bị xem xét sửa đổi hợp đồng.

That’s the international practice, we can’t break it.

—> Đó là thông thường quốc tế, cửa hàng chúng tôi không thay vị phạm.

Would you please read the draft contract & make your comments about the terms?

—> Xin anh/chị vui lòng đọc phiên bản dự thảo với nhận xét các điều khoản trong vừa lòng đồng?

We have agreed on all term in the contracts, shall we sign it now?

—> Chúng tôi đồng ý với các lao lý trong thích hợp đồng, công ty chúng tôi sẽ ký bây chừ được chứ?

Please tell us about your collecting terms.

—> Xin ông vui tươi cho cửa hàng chúng tôi biết các pháp luật chung.

We’d need a 5-years contract.

—> Chúng tôi cam kết hợp đồng 5 năm.

I am very pleased that my firm has been awarded this contract.

—> Tôi siêu vui vì doanh nghiệp tôi đã có được hợp đồng này.

We’ll be in strict accordance with the contract stipulations khổng lồ the letter.

—> Chúng tôi sẽ trang nghiêm thực hiện tại theo các quy định thích hợp đồng.

We intend lớn establish business relation with you.

—> Chúng tôi dự định thiết lập mối tình dục làm dùng kèm ông.

We’ll engage to lớn provide the needed capital.

—> Tôi cam kết sẽ cung cấp vốn theo yêu cầu.

What’s the time of delivering about our order?

—> Thời gian giao hàng trong phù hợp đồng ra sao?

We want lớn cancel the contract because of your delay in delivering.

—> Chúng tôi muốn hủy đúng theo đồng do ông vẫn vi phạm đk giao hàng.

Since the contract is about khổng lồ expires, shall we discuss a new one.

—> Vì hợp đồng chuẩn bị hết hiệu lực, họ có nên luận bàn ký vừa lòng đồng mới?

Finally, we agreed on the contract terms.

—> Tóm lại, công ty chúng tôi đã thống độc nhất vô nhị các luật pháp trong thích hợp đồng.

Through negotiation, the Parties hereby agree khổng lồ trade the following products và conclude the terms & conditions as below.

—> Sau khi thảo luận bàn bạc, 2 bên thống nhất ký phối hợp đồng với các điều khoản như sau.

Party B agrees to sell and tiệc nhỏ A agrees lớn buy the following commodity with quantity, unique and unit price as below.

—> Bên B xác nhận đồng ý nhận xuất bán cho bên A sản phẩm hàng hóa với số lượng, quality và đơn giá như sau.

The payment will be paid to các buổi tiệc nhỏ B by cash or transfer in Vietnam dong by các buổi tiệc nhỏ A.

—> Thanh toán bằng tiền mặt hoặc gửi khoản.

We hope you will deliver within 2 months after the contract singning.

—> Chúng tôi hy vọng sau khi kí phối kết hợp đồng các ông sẽ phục vụ trong 2 tháng.

If the goods has been delayed, you must grant the compensate.

Xem thêm: Giáo Trình Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu, 7 Sách Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

—> Nếu hàng hóa giao chậm, ông đề nghị bồi thười theo hòa hợp đồng.