INTENTIONAL LÀ GÌ

     
After early results, Hashim Thaçi who was on course to gain 35 per cent of the vote, claimed victory for PDK, the Democratic các buổi tiệc nhỏ of Kosovo, and stated his intention khổng lồ declare independence.

Bạn đang xem: Intentional là gì


Sau tác dụng ban đầu, Hashim Thaçi vẫn giành được 35% phiếu bầu, đã tuyên bố thành công cho Đảng Dân công ty Kosovo, cùng tuyên bố rằng ông có ý định tuyên bố chủ quyền cho Kosovo.
The first is that the babies are listening intently lớn us, & they"re taking statistics as they listen to lớn us talk -- they"re taking statistics.
Thứ nhất, gần như đứa trẻ con vừa chăm chú lắng nghe chúng ta, vừa các khoản thu nhập số liệu khi chúng nghe gần như gì họ nói -- bọn chúng đang các khoản thu nhập số liệu.
Fearing Japanese intentions in the Pacific, Menzies established independent embassies in Tokyo and Washington khổng lồ receive independent advice about developments.
Lo hổ thẹn về ý định của Nhật phiên bản tại tỉnh thái bình Dương, Menzies lập các đại sứ quán tự do tại Tokyo với Washington, D.C. để thừa nhận được tứ vấn hòa bình về những tiến triển.
Since the opening of RCTP, the Taiwan Government has implemented a policy of progressive liberalisation of air services with the intention of promoting consumer choice and competition.
Kể từ lúc mở HKIA, cơ quan chính phủ đã tiến hành một chế độ tiến bộ của thoải mái hóa thương mại & dịch vụ hàng không với mục đích shop sự lựa chọn của doanh nghiệp và cạnh tranh.
Daladier had already been made aware in 1932, through German rivals to Hitler, that Krupp was manufacturing heavy artillery và the Deuxième Bureau had a grasp of the scale of German military preparations, but lacked hard intelligence of their hostile intentions.
Năm 1932, ông biết các địch thủ Đức mang lại Hitler rằng Krupps đang sản xuất pháo hạng nặng trĩu và công sở Deuxieme đã thâu tóm được quy mô chuẩn bị quân sự của Đức, tuy vậy thiếu thông tin cứng rắn về ý định cừu địch của họ.
The Associated Press reported at the time two U.S. Officials as stating the operation was "a kill-or-capture mission, since the U.S. Doesn"t kill unarmed people trying to surrender", but that "it was clear from the beginning that whoever was behind those walls had no intention of surrendering".
Associated Press thuật lời nhị viên chức Hoa Kỳ bảo rằng chiến chất dịch này là "một thiên chức giết-hay-bắt sống vị Hoa Kỳ ko giết fan không thiết bị và gồm ý đầu hàng", nhưng lại cũng nói thêm rằng "từ lúc ban đầu thì quá cụ thể rằng bất kể ai đằng sau những bức tường đó đều không có ý định đầu hàng."
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic summarized Survivor as "a determined, bullheaded record, intent on proving Destiny"s Child has artistic merit largely because the group survived internal strife. ...
Stephen Thomas Erlewine của Allmusic thừa nhận xét Survivor là "một đĩa nhạc kiên quyết, ngang bướng với mục đích chứng tỏ rằng Destiny"s Child có tài năng năng nghệ thuật, phần nhiều nhờ câu hỏi họ đã sống sót qua sự tranh chấp nội bộ...
The Everlasting và Almighty God, the Creator of this vast universe, will speak lớn those who approach Him with a sincere heart và real intent.
Thượng Đế ngôi trường Cửu với Toàn Năng, Đấng tạo ra Hóa của vũ trụ bát ngát này, vẫn phán bảo với những người dân đến ngay sát Ngài với một tấm lòng thực bụng và chủ ý thực sự.
It was drafted with the intention of establishing a British Governor of New Zealand, recognising Māori ownership of their lands, forests & other possessions, and giving Māori the rights of British subjects.

Xem thêm: Softonic Là Gì, 11 Trang Web Tải Miễn Phí Phần Mềm An Toàn, 12 Trang Web Tải Miễn Phí Phần Mềm An Toàn


Nó được biên soạn thảo cùng với ý định thành lập và hoạt động một Thống đốc Anh của New Zealand, công nhận quyền mua của người Maori về đất đai, rừng và các tài sản khác của họ, và cho tất cả những người Maori quyền lợi của các thần dân Anh.
Cornwallis had discovered that the majority of American supplies in the Carolinas were passing through Virginia, & he had written to lớn both Lord Germain và Clinton detailing his intentions lớn invade.
Bài bỏ ra tiết: Chiến dịch Yorktown Cornwallis vẫn phát hiện ra rằng đa số đồ tiếp tế của Mỹ sinh hoạt Carolinas được chuyển hẳn sang Virginia, cùng ông đã viết thư đến Hầu tước Germain và Clinton bàn về kế hoạch xâm lược của mình.
Signs vary in size and kích thước based on location & intent, from more expansive banners, billboards, and murals, to lớn smaller street signs, street name signs, sandwich boards và lawn signs.
Các đại dương hiệu khác nhau về hiệ tượng và size dựa bên trên vị trí với mục đích, từ những biểu ngữ, bảng quảng cáo và tranh tường không ngừng mở rộng hơn, đến các biển báo bé dại hơn, biển khơi hiệu tên đường, bảng bánh sandwich và biển cả hiệu.
Only those who seek with real intent will receive their answer, as a gift from God, through the Holy Ghost.
Chỉ những người dân tìm kiếm với chủ ý thực sự mới nhận được câu trả lời của mình, là ân tứ từ Thượng Đế, qua Đức Thánh Linh.
They have no intention of falling into the sad course of the Jews, whom Paul said “exchanged the truth of God for the lie.” —Romans 1:25, NW; Revised Standard Version.
Họ ko muốn phạm phải lối đối xử đáng trách của rất nhiều người Do-thái, cơ mà Phao-lô nói rằng “đã đổi lẽ thiệt Đức Chúa Trời lấy sự dối trá” (Rô-ma 1:25).
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings & 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
Ngày 18 mon 9 năm 1764, lô đất này đã được cài đặt về tay một số trong những cư dân địa phương, cùng với mục đích kiến tạo một thánh địa Giáo hội Luther, ho mua tòa nhà này trường đoản cú tay gã George Fisher, người khai thác nên Middletown, với giá rẻ mạt là 7 shilling và 6 pence, cùng với một hợp đồng mướn đất thường niên và phai trả bằng lúa mì.
* các em nghĩ vấn đề “cầu vấn Thượng Đế ... Với một lớp lòng chân thành, cùng với chủ ý thiệt sự” (Mô Rô Ni 10:4) tức là gì?
I am unaware of anyone who is diligently reading the Book of Mormon each day with pure intent và with faith in Christ who has lost their testimony và fallen away.
Tôi ko biết bất kể ai siêng năng đọc Sách mặc Môn hàng ngày với ý định thực sự cùng với đức tin chỗ Đấng Ky Tô mà lại bị mất triệu chứng ngôn của bản thân mình và sa ngã.
"The interviewer, using phrases lượt thích ""voice your plans"" and ""announce your intentions,"" was probably Auditory."
Người chất vấn sử dụng những cụm từ như “Cho biết kế hoạch của những anh” cùng “Công ba dự định của những anh”.
It also contradicts the intent and purpose of the Church of Jesus Christ, which acknowledges & protects the moral agency—with all its far-reaching consequences—of each & every one of God’s children.

Xem thêm: Hives Là Gì : Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị, 'Hives' Là Gì


Điều này cũng mâu thuẫn với ý định và mục đích của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô, mà chấp nhận và bảo đảm quyền từ bỏ quyết về mặt đạo đức nghề nghiệp của mỗi con cái của Thượng Đế, với tất cả các công dụng kèm theo.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M