Intersect Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ bỏ "intersect", trong cỗ từ điển tự điển Anh - namlinhchihoasen.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với tự intersect, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ intersect trong bộ từ điển tự điển Anh - namlinhchihoasen.comệt

1. But they actually intersect outside the circle.

Bạn đang xem: Intersect là gì

thực ra là vòng đai bao ngoài của động Ngạn.

2. Bởi the circles intersect at any points?

nhì vòng tròn bao gồm giao nhau nghỉ ngơi điểm nào không?

3. We should intersect Fairago Road about 2.1 kilometres from your location.

chúng tôi sẽ ngăn đường Fairago Road bí quyết vị trí của những anh khoảng chừng 2.1 km.

4. With combined audiences, you can intersect audience segments lớn express most publisher personas.

Với đối tượng người dùng kết hợp, bạn có thể phân bóc tách các phân khúc đối tượng người sử dụng để thể hiện đa số các cá tính của công ty quảng cáo.

5. They just want to lớn know, how many times does it intersect the axis?

họ chỉ hy vọng biết bao nhiêu thời gian nào kia cắt những trục?

6. Very interested in government và technology, how that"s gonna intersect & co-exist.

hào hứng với chủ yếu trị và công nghệ, cách chúng giao hoà và thuộc tồn tại.

7. Or another way lớn put it is, this never does intersect the x- axis.

Hoặc một cách khác để đặt nó, điều này không bao giờ làm giảm trục x.

8. Many unpaved maintenance roads, closed lớn the public, intersect Park Road at various points.

Nhiều bé đường bảo trì không trải nhựa, đóng cửa so với công chúng, giao nhau với đường bộ vườn nước nhà tại các điểm khác nhau.

Xem thêm: Mẹ Bị Đi Ngoài Có Nên Cho Bé Bú ? Mẹ Bị Tiêu Chảy Có Nên Cho Con Bú Không

9. Similarly the centre of an ellipse or a hyperbola is where the axes intersect.

Tương tự, trung trung tâm của một elip hoặc hyperbol là giao điểm của nhì trục.

10. Well, now we intersect the unit circle down here at the point 0 comma negative 1.

Vâng, hiện nay chúng tôi giao nhau vòng tròn đơn vị chức năng tại điểm 0 vệt phẩy tiêu cực 1.

11. Please lưu ý that when you intersect two or more audience criteria with a logical AND, it can substantially limit your audience reach.

Xin chú ý rằng nếu như bạn phân bóc tách 2 tiêu chí đối tượng trở lên bởi hàm xúc tích và ngắn gọn AND, thì điều này rất có thể hạn chế đáng chú ý phạm namlinhchihoasen.com tiếp cận đối tượng người tiêu dùng của bạn.

12. Cn is the number of ways that the vertices of a convex 2n-gon can be paired so that the line segments joining paired vertices do not intersect.

Như vậy, cách làm được rút ra xuất phát điểm từ 1 trường hợp đặc trưng của cách làm độ nhiều năm Hook công nhân is the number of ways that the vertices of a convex 2n-gon can be paired so that the line segments joining paired vertices bởi vì not intersect.

13. These styles are often categorized by the type of foundation, walls, how và where the beams intersect, the use of curved timbers, & the roof framing details.

Những phong thái này thường được phân một số loại theo loại nền móng, tường, biện pháp và địa điểm mà những khúc mộc nối giảm nhau, cách thực hiện gỗ cong, và các cụ thể làm khung mái nhà.

14. The point at which these two variables, "clarity" & "colour" intersect gives rise lớn a mark of appreciation of between 90/100 và 99/100 for the unique of the diamond.

Xem thêm: Tủ Sắt Đựng Quần Áo Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 4/2022, Tủ Sắt Quần Áo

Điểm quan trọng đặc biệt của hai thay đổi số, "rõ ràng" và "màu" giao nhau cho thấy thêm dấu hiệu renamlinhchihoasen.comews giữa 90/100 với 99/100 đối với unique của namlinhchihoasen.comên kim cương.