Kết Chuyển Tiếng Anh Là Gì

     

Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để quá trình của các bạn được tiện lợi và thuận lợi hơn, bạn luôn luôn phải có kiến thức về giờ Anh chăm ngành. Đối với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán - truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay gặp gỡ trong lĩnh vực này, hi vọng chúng đã giúp chúng ta dễ dàng thao tác trong môi trường kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Kết chuyển tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Kết đưa tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Kết chuyển tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng duy nhất hiện nay, cùng shop chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: ngân sách phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: nhất thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: kiến thiết cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at bank: Tiền giữ hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: ngân sách xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá bán vốn bán hàng

17. Current assets: gia tài lưu hễ và đầu tư chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt hễ tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: roi bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định

37. General and administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: lợi tức đầu tư tổng

40. Gross revenue: lệch giá tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, biện pháp trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: buộc phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề nghị trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản cầm cố chấp, ký kết cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: sản phẩm hoá tồn kho

Bạn đang xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: lợi nhuận thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: gia sản lưu rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

Payables khổng lồ employees: nên trả công nhân viên

72.

Xem thêm: Nguyên Nhân Nào Gây Ra Áp Suất Của Chất Khí Là? Nguyên Nhân Cơ Bản Gây Ra Áp Suất Của Chất Khí Là

Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: roi trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: những khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: cần thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: ngân sách bán hàng

85. Sales rebates: giảm ngay bán hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản ráng chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn vốn kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables khổng lồ the State budget---- Thuế và những khoản yêu cầu nộp nhà nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: buộc phải trả cho người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số từ vựng siêng ngành khi kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch thanh toán không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng tương quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: chi phí cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá cả hoạt cồn tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: túi tiền bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : vẻ ngoài giá gốc

** Các cách làm trong giờ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ yêu cầu trả cuối kỳ – số dư nợ cần trả vào đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận ra + những khoản tiền nợ trả đến nhà cung cấp + bù trừ thân nợ nên thu và nợ yêu cầu trả.

Xem thêm: " Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Là Gì ? Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Là Gì

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng

Để có thể làm xuất sắc hơn trong từng nghành của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ chúng ta cần triết lý xu hướng cải cách và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách giỏi và công dụng nhất bay giờ là ko ngừng cải thiện kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm có tác dụng việc của chính mình qua những khóa giảng dạy kế toán ở những trung tâm.

Chuyên mục: Giáo dục