KHÓA CHÍNH LÀ GÌ

     
Các khoá bao gồm và khóa ngoại là hai loại ràng buộc trả toàn có thể được sử dụng để thực thi trọn vẹn tài liệu trong số những bảng SQL Server. Đây là những đối tượng người dùng người tiêu dùng cơ sở tài liệu quan lại trọng. Vậy khoá thiết yếu và khoá ngoại trong SQL là gì ? Sự khác biệt của bọn chúng là gì ? bọn họ cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé !

1. Khóa chính là gì

Ngoài ra, nó còn sử dụng để thiết lập quan hệ 1-n (hay buộc ràng tham chiếu) thân hai table tại cơ sở dữ liệu.Dữ liệu (value) của field khóa chính nên có tính độc nhất. và không có những giá trị Null.Mỗi table nên chỉ có thể có một khóa chủ yếu, khóa chủ yếu có năng lực sản sinh ra từ các field của table.

Bạn đang xem: Khóa chính là gì

2 Khóa nước ngoài là gì

Khóa nước ngoài của một table được coi là con trỏ trỏ tới khóa chủ yếu của table khác.Nếu như trường MaSV của table DiemSV được sử dụng để tạo ràng buộc tham chiếu đến table HSSV, trải qua khóa chủ yếu là MaSV thì MaSV của table DiemSV được hotline là khóa nước ngoài của bảng này. Đây cũng chính là nguyên do mà ta nói, khóa ngoại được coi là con trỏ trởi tới khóa chính.Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa dùng của khóa chủ yếu, khóa ngoại bọn họ hãy xét ví dụ điển hình nổi bật như sau: mang sử cơ sở tài liệu QLDiemSV gồm hai table: HSSV và DiemSV như sau:Table HSSV gồm 6 . field, trong số đó MaSV được chọn làm khóa chính của table này.

*

Table DiemSV gồm 6 field, trong đó STT là khóa chủ yếu , MaSV được chọn làm khóa ngoại của table này.

3 Thiết lập khóa chủ yếu

Để kiến thiết xây dựng khóa chủ yếu ngay trong thời hạn thiết kế xây dựng table ta có năng lực sử dụng câu lệnh SQL Create Table như sau:
1

2 .

3 .

4

5

6

7

8 .

9

1011

(

MaSV varchar (8 .) NOT NULL,

Holot varchar(2), Ten varchar(8)và

NgaySinh Datevà MaLop varchar(8) NOT NULL,

Lienhe varchar(11) NOT NULL,

PRIMARY KEY ( MaSV )) ;

Câu lệnh này dùng để tạo table HSSV, đồng thời chỉ định field MaSV làm khóa chính cho nó.Tại trường hợp khóa chủ yếu được sinh ra từ các field , ta cần đặt tên đến ràng buộc khóa này thì có năng lực sử dụng câu lệnh Create Table như sau:
1

2 .

3 .

4

5 .

6

7

8

9 .

1011

(

MaSV varchar (8 .) NOT NULLvà

Holot varchar(2 .), Ten varchar(8),

NgaySinh DATE, MaLop varchar(8) NOT NULLvà

Lienhe varchar(11) NOT NULLvà

CONSTRAINT Ma PRIMARY KEY (MaSV, MaLop)

) ;

Vậy khóa chính table này được xây dựng từ hai field: MaSV , MaLop và tên của buộc ràng này là Ma.

3 ..1 Xây dựng khóa chủ yếu cho table đã tạo

sử dụng câu lệnh sau:ALTER TABLE HSSV showroom PRIMARY KEY (MaSV)Hoặc:ALTER TABLE HSSV địa chỉ CONSTRAINT Ma PRIMARY KEY (MaSV, MaLop)rõ rệt, trong trường hợp này những field MaSV, MaLop nên đã được khai báo ràng buộc NOT NULL (trng khi thiết kế xây dựng table).

3 ..2 Xóa khóa chủ yếu

sử dụng câu lệnh sau:ALTER TABLE HSSV DROP PRIMARY KEY;Hoặc:ALTER TABLE HSSV DROP CONSTRAINT Ma

4 Thiết lập khóa ngoại

Câu lệnh này: tạo table DiemSV gồm 6 . field, trong đó khóa chính là field STT , field khóa ngoại là MaSV. Table này kiến thiết xây dựng ràng buộc tham chiếu cho table HSSV thông qua field MaSV.Dạng khác:
1

2

3

4 .

5 .

6 .

7 .

Xem thêm: Xe Đạp Thống Nhất Thời Bao Cấp Hà Nội, Xe Đạp Thống Nhất Thời Bao Cấp

8

9 .

101112

(

STT INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

MaSV varchar(8 .) NOT NULL,

MonHoc varchar(6 .) NOT NULL,

HKI, HKIIvà ĐTB_Nam INT,

PRIMARY KEY (STT),

CONSTRAINT Ma FOREIGN KEY ( MaSV ) REFERENCES HSSV ( MaSV ))

Khi yêu cầu đặt tên đến ràng buộc khóa ngoại , khóa ngoại được tạo ra từ các field thì ta phải dùng câu lệnh Create Table theo hình thức này.

4 ..1 thiết kế xây dựng khóa ngoại đến table đã tạo

Ví dụ:
1

2 .

3

4

5

6 .

REFERENCES HSSV ( MaSV )

Hoặc:
1

2

3

4

5 .

6

FOREIGN KEY ( MaSV ) REFERENCES HSSV ( MaSV )

Câu lệnh này được sử dụng trong trường hợp cần để tên đến ràng buộc khóa ngoại và khóa ngoại được tạo ra từ những field.

4.2 Xóa khóa ngoại

Ví dụ:ALTER TABLE DiemSV DROP FOREIGN KEY MaCâu lệnh MySQL ALTER được sử dụng rất thông dụng trong những trường hợp đổi khác tên của table, thương hiệu của field hoặc thêm/xóa những field tại một table nào đó. do đó, họ sẽ quay lại câu lệnh này ở những bài sau.

5 Bảng so sánh

Khóa chínhKhóa ngoại
Khóa chuẩn xác định độc nhất một bản ghi tại bảng.Khóa ngoại là 1 trong trường tại bảng , là khóa chủ yếu trong một bảng khác.
Khóa chủ yếu không chấp thuận đồng ý những giá trị rỗng.Khóa ngoại hoàn toàn tất cả thể đồng ý chấp thuận nhiều giá trị rỗng.
Theo khoác định, khoá chủ yếu là chỉ mục được nhóm , dữ liệu trong bảng cơ sở dữ liệu được tổ chức theo đồ vật tự của dãy chỉ mục nhóm.Khóa ngoại không tự động tạo ra một chỉ mục, group hoặc không group. Bạn có năng lực tự tạo một chỉ mục trên khoá ngoại.
Chúng ta chỉ hoàn toàn tất cả thể có một khóa chủ yếu trong một bảng.

Xem thêm: Tập Tính Ôm Trứng Của Tôm Mẹ Có Ý Nghĩa Gì ? Tập Tính Ôm Trứng Của Tôm Mẹ Có Ý Nghĩa Gì

Chúng ta hoàn toàn bao gồm thể có nhiều khoá ngoại trong một bảng.

6 tóm lại

Chúng ta chỉ sử dụng những cách trên để thiết kế xây dựng khóa chủ yếu trong MySQL , không những có ngơi nghỉ MySQL nhưng ở SQL Server cũng có thể có cú pháp tương từ bỏ như vì bọn chúng đều dùng ngôn ngữ T-SQL.Có thể bạn quan tâm: những thuật toán chuẩn bị xếp thịnh hành nhất hiện giờ 2020

Minh Nguyệt_ tổng phù hợp ( xem thêm techtalk.vn/ )