Loq Là Gì

     
Điều hướng trang này:
3.4.2. Giới hạn phát hiện tại (LOD); giới hạn định lượng (LOQ)

Giới hạn phát hiện được xem là nồng độ thấp tuyệt nhất của hóa học phân tích mà hệ thống phân tích còn cho dấu hiệu phân tích khác tất cả nghĩa với biểu lộ của mẫu trắng hay biểu hiện nền. Phụ thuộc vào đường chuẩn:

LOD = 3.Sy/B

Giới hạn định lượng được coi là nồng độ thấp độc nhất vô nhị (xQ) của chất phân tích mà hệ thống phân tích định lượng được với biểu thị phân tích (yQ) khác có ý nghĩa sâu sắc định lượng với biểu lộ của mẫu trắng hay biểu hiện nền.

Bạn đang xem: Loq là gì

Dựa vào mặt đường chuẩn:

LOQ = 10.Sy/B

Trong đó: B là hệ số góc vào phương trình hồi quy

Sy là độ lệch chuẩn của mẫu mã trắng, cũng khá được xác định theo phương trình hồi quy. Kết quả được chỉ ra trong bảng 3.9:

Bảng 3.9: LOD, LOQ tính theo phương trình hồi quy Chất
thông số góc b Độ lệch chuẩn LOD (ppm) LOQ (ppm)
SGU 117814,44 772,12 0,020 0,066
MTD 124010,14 1028,82 0,025 0,083
SMP 129146,83 1017,35 0,024 0,079
SDO 139792,32 1336,46 0,029 0,096
SMX 126666,70 502,18 0,012 0,040

Theo như tác dụng thu được từ bỏ bảng tính toán dựa vào đường chuẩn và cách thức đo trực chào đón thấy LOQ ≈ 3×LOD, hiệu quả này trả toàn phù hợp với định hướng xác suất những thống kê về số lượng giới hạn định lượng.

khi sử dụng chính hóa học phân tích tiến hành pha loãng tiếp tục trong pha động, mang lại chạy sắc cam kết tới khi nào chiều cao pic nhận được vẫn còn kỹ năng phân biệt được với bộc lộ đường nền thì nồng độ đó được coi là giới hạn phát hiện nay (LOD – limit of detector). Chúng tôi tiến hành theo phong cách này và thu được sắc đồ như trong hình 3.15:
*
Hình 3.15: Sắc đồ gia dụng của 5 hóa học phân tích với mật độ 0,01ppm

Dựa vào dung nhan đồ bạn cũng có thể nhận thấy rằng độ đậm đặc 0,01ppm vẫn có công dụng phân biệt được pic sắc cam kết của chất phân tích với biểu hiện đường nền.

3.4.3. Độ đúng, độ lặp lại của phép đo

Để reviews sai số của phép đo, chọn các mẫu phân tích có nồng độ nằm trong khoảng tuyến tính trên điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối của khoảng chừng tuyến tính vẫn khảo sát. Shop chúng tôi tiến hành chuẩn bị ba mẫu chuẩn chỉnh có độ đậm đặc 0,08; 0,4 với 0,8ppm với điều kiện tương tự như đk khảo sát khoảng chừng tuyến tính. Mỗi mẫu thực hiện phân tích 5 lần, sai số được triển khai theo công thức sau:

%X = (Si – St) *100/St

Trong đó: tê mê là diện tích pic tính từ mặt đường chuẩn

St là diện tích s pic đo được trong dung nhan đồ

Một phương thức phân tích xuất sắc ngoài yêu ước về độ đúng của phương pháp người ta còn chăm chú tới độ lặp lại của phương pháp. Nhằm reviews độ tái diễn của phép đo shop chúng tôi tiến hành điều tra độ lặp lại của 3 mẫu trên (0,08; 0,4 cùng 0,8ppm). Phụ thuộc vào các số liệu thực nghiệm reviews độ tái diễn của phép đo dựa vào phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh tương đối:

Độ lệch chuẩn chỉnh được tính theo công thức:

*

Hệ số đổi mới thiên:

C

*

Trong đó: ham mê - quý hiếm của biểu đạt phân tích ở lần đo vật dụng i (mAU.s)

Stb – giá chỉ trị biểu hiện trung bình của i lần đo.(mAU.s)

n - số phân tích lặp

s - độ lệch chuẩn

CV - thông số biến thiên của phép đo.

Kết quả đối chiếu và tính toán được trình bè đảng như trong bảng sau:a. Nồng độ những chất phân tích 0,08ppmBảng 3.10: khảo sát điều tra độ đúng, độ lặp lại của phương pháp phân tích(nồng độ 0,08ppm)
Chất SGU MTD
TT St Si %X St Si %X
1 10926 10517,1 -3,7 16321 15189,9 -6,9
2 9856 10517,1 6,3 15386 15189,9 -1,3
3 10546 10517,1 -0,3 16197 15189,9 -6,6
4 10312 10517,1 2,0 15964 15189,9 -5,1
5 9659 10517,1 8,2 16217 15189,9 -6,8
TB 10259,8 10517,1 2,5 16017 15189,9 -5,3
CV% 5,0 2,3
SAs SMP SDO
TT St Si %X St Si %X
1 15063 14484,0 -3,8 14808 14270,6 -3,6
2 14766 14484,0 -1,9 15153 14270,6 -5,8
3 14749 14484,0 -1,8 15807 14270,6 -9,7
4 15074 14484,0 -4,1 15190 14270,6 -6,0
5 14925 14484,0 -3,0 15384 14270,6 -7,2
TB 14915,4 14484,0 -2,9 15268,4 14270,6 -6,4
CV% 1,0 2,4
SAs SMX
TT St Si %X
1 15459 14234,4 -7,9
2 14780 14234,4 -3,7
3 15794 14234,4 -9,8
4 15213 14234,4 -6,4
5 15628 14234,4 -2,7
TB 15374,8 14234,4 -6,1
CV% 2,6
*
Hình 3.16: sắc đồ những chất so với sau 5lần bơm mẫu nồng độ 0,08ppm b. Nồng độ những chất so với 0,4ppmBảng 3.11: khảo sát độ đúng, độ lặp lại của phương pháp phân tích(nồng độ 0,4ppm)
Chất SGU MTD
TT St Si %X St Si %X
1 48947 48218,2 -1,5 54265 54873,1 1,1
2 48467 48218,2 -0,5 56143 54873,1 -2,3
3 48155 48218,2 0,1 54763 54873,1 0,2
4 47112 48218,2 2,3 55784 54873,1 -1,6
5 46073 48218,2 4,4 54275 54873,1 1,1
TB 47750,8 48218,2 1,0 55046 54873,1 -0,3
CV% 2,4 1,6
SAs SMP SDO
TT St Si %X St Si %X
1 54694 55810,9 2,0 56271 57421,0 2,0
2 52899 55810,9 5,5 55943 57421,0 2,6
3 52741 55810,9 5,8 53911 57421,0 6,5
4 52097 55810,9 7,1 55096 57421,0 4,2
5 53499 55810,9 4,3 54906 57421,0 4,6
TB 53186 55810,9 5,0 55225,4 57421,0 4,0
CV% 1,8 1,7
SAs SMX
STT St Si %X
1 55928 54767,8 -2,1
2 54932 54767,8 -0,3
3 53811 54767,8 1,8
4 55140 54767,8 -0,7
5 53365 54767,8 2,6
TB 54635,2 54767,8 0,3
CV% 1,9
*
Hình 3.17: dung nhan đồ những chất đối chiếu sau 5 lần bơm mẫu mã nồng độ 0,4ppmc. Nồng độ các chất so sánh 0,8ppmBảng 3.12: khảo sát điều tra độ đúng, độ tái diễn của cách thức phân tích(nồng độ 0,8ppm)
Chất SGU MTD
TT St Si %X St Si %X
1 95215 95344,0 0,1 104781 104477,2 -0,3
2 94702 95344,0 0,7 105125 104477,2 -0,6
3 96648 95344,0 -1,3 104638 104477,2 -0,2
4 95977 95344,0 -0,7 105025 104477,2 -0,5
5 96543 95344,0 -1,2 104968 104477,2 -0,5
TB 95817 95344,0 -0,5 104907,4 104477,2 -0,4
CV% 0,9 0,2
SAs SMP SDO
TT St Si %X St Si %X
1 108143 107469,7 -0,6 108729 111359,0 2,4
2 109210 107469,7 -1,6 106924 111359,0 4,1
3 108516 107469,7 -1,0 108563 111359,0 2,6
4 109986 107469,7 -2,3 107821 111359,0 3,3
5 107324 107469,7 0,1 107524 111359,0 3,6
TB 104635,8 107469,7 -1,1 107912,2 111359,0 3,2
CV% 0,9 0,7
SAs SMX
TT St Si %X
1 105905 105434,5 -0,4
2 103505 105434,5 1,9
3 102950 105434,5 2,4
4 104365 105434,5 1,0
5 105745 105434,5 -0,3
TB 104494 105434,5 0,9
CV% 1,3
*
Hình 3.18: sắc đẹp đồ các chất đối chiếu sau 5 lần bơm chủng loại nồng độ 0,8ppm

Qua bảng kết quả, so sánh và tính toán trên nhận thấy đối với dải nồng chiều cao thì không đúng số bé dại đối với những mẫu phân tích gồm nồng độ nhỏ thì không nên số lớn. Theo định hướng thống kê thì không đúng số được cho phép nằm trong khoảng 15%, như vậy với tầm nồng độ điều tra khảo sát thì độ đúng mực của phép đo này được tin cậy.

3.5. Chủng loại thực, quy trình xử lý và tác dụng phân tích
3.5.1. Quá trình xử lý mẫu, xác định hiệu suất thu hồi

Trên cơ sở phân tích những tài liệu tương quan đã công bố chúng tôi đã chọn được một phương pháp thích hợp để xác minh hiệu suất thu hồi như sau:

*
2,5 gam giết tôm đông khô

1. Thêm 2.5g Na2SO4 khan

2. Thêm 10ml ACN

3. Lắc phân tách 30 phút

4. Li trung khu 10 phút (5000vòng/ phút)

*
*
*

Cặn

Dung dịch buồn bực Thịt + Na2SO4
*
*
1. Thêm 10ml ACN

2. Vô cùng âm 5 phút

3. Li vai trung phong 10 phút

Cặn

Dung dịch buồn phiền Thịt + Na2SO4

1.Thêm10ml ACN

2. Khôn cùng âm 5 phút

3. Li trung tâm 10 phút

CặnDung dịch loại bỏ

Làm sạch bằng cột chiết pha rắn C18 1. Bão hoà cột: 10ml MeOH, 10 ml H2O

2. Hấp thụ mẫu

3. Rửa: 10ml H2O

4. Rửa giải: 10ml MeOH

10ml dung dịch SAs vào MeOH

1. Cô cạn dung dịch bằng dòng khí N2 ở 50oC

2. Định nấc thành 5 ml bằng pha rượu cồn chạy HPLC

3. Thanh lọc qua cartridge 0,2 mBơm vào hệ thống HPLCHình 3.19: Sơ đồ cách xử lý mẫu tômVới quá trình xử lý chủng loại trên thêm lần lượt lượng đúng đắn các chất phân tích vào những mẫu tôm và xử lý. Với từng một mật độ chất thêm vào mẫu được xử lý bố lần, phân tích lặp lại ba lần lấy quý hiếm trung bình.

Các công dụng nghiên cứu được trình bày trong hình 3.20, bảng 3.13 cùng bảng 3.14:

*
*

(b) Hình 3.20. Sắc hàng hiệu cao cấp suất thu hồi theo quá trình xử lý mẫu mã tôm(a) không thêm chuẩn, (b) thêm chuẩn(trong đó: (1) SGU; (2) MTD; (3) SMP ;(4)SDO; (5) SMX)Bảng 3.13: diện tích pic sắc ký kết mẫu tôm ở những nồng độ thêm chuẩn khác nhau
*
Ct(ppm)
*
pic(mm)
0 0,2 0,4
SGU 9610 30104 51859
MTD 0 24056 43824
SMP 0 25742 50795
SDO 0 23144 49734
SMX 0 21975 48753

Từ tác dụng trên, hiệu suất thu hồi những chất ở những nồng độ được chỉ ra trong bảng 3.13. Hiệu suất tịch thu được khẳng định như sau:

H = (Cx/Ct)* 100%

Trong đó: Ct - lượng hóa học biết trước thêm vào

Cx - lượng chất xác định được bằng cách thức thêm

Với

*

Sx – diện tích s pic khi thêm lượng Cx vào chủng loại

So – diện tích pic khi thêm của chủng loại khi chưa thêm chất phân tích

A, B - những hệ số phương trình đường chuẩn chỉnh của hóa học phân tíchBảng 3.14: công dụng xác định công suất thu hồi những chất phân tích

những Sas Ct (ppm) Cx(ppm) H%
SGU 0,200 0,165 82,50
0,400 0,349 87,3
MTD 0,200 0,151 75,5
0,400 0,31 77,7
SMP 0,200 0,167 83,5
0,400 0,361 90,3
SDO 0,200 0,146 72,9
0,400 0,343 85,8
SMX 0,200 0,142 71,0
0,400 0,352 88,1

Như vậy trong vòng nồng độ 0,2 – 0,4ppm, hiệu suất thu hồi metronidazole và những chất phòng khuẩn SAs đạt tự 71 – 90 %, hiệu suất thu hồi như vậy là đạt được yêu cầu.

Xem thêm: " Móc Chìa Khóa Tiếng Anh Là Gì, Móc Chìa Khoá

3.5.2. Phân tích mẫu mã thực

Các mẫu mã tôm (bỏ đầu, vỏ, chân, đuôi) chỉ lấy phần thịt, kế tiếp đông khô với được cách xử lý theo sơ vật 3.19. Sau khoản thời gian được dung dịch cuối cùng tiến hành phân tích theo phương thức thêm chuẩn.

Xây dựng thiết bị thị biểu diễn diện tích pic theo nồng độ hóa học thêm. Nồng độ chất phân tích trong mẫu mã Cx được xem theo công thức: Cx = A/B (với A, B - thông số trong phương trình hồi quy của vật dụng thị thêm chuẩn). Khoảng tin cậy của nồng độ chất phân tích trong chủng loại là:

*

Trong đó:

C­x : Nồng độ hóa học phân tích bao gồm trong hỗn hợp bơm vào cột tách

a,b là hệ số trong phương trình hồi qui

Sa, Sb : không đúng số của hệ số trong phương trình hồi qui

Sx là sai số nồng độ khẳng định theo phương pháp thêm chuẩn

Khối lượng hóa học phân tích gồm trong a(g) mẫu cân đông khô ban sơ là :

mcpt = V*Cx*F*10-3(mg)

vào đó mcpt : trọng lượng chất phân tích trong a (g) chủng loại (mg)

V : Thể tích hỗn hợp được trộn từ a(g) (ml)

F : hệ số pha loãng

Cx : nồng độ của hóa học phân tích xác định được tự phương trình hồi quy

10-3 : Hế số chuyển từ µg quý phái mg

3.5.2.1. Mẫu tôm rảo

Khối lượng mẫu thịt tôm tươi : 142,8g

Khối lượng mẫu sau khi đông thô : 32,9g

Lượng nước có trong mẫu mã : 77%

Với mỗi chủng loại được xử lý cha lần, phân tích tái diễn ba lần lấy quý giá trung bình.

Kết quả so với như sau:

Bảng 3.15: công dụng phân tích những chất so với mẫu tôm rảo
chất phân tích diện tích píc sắc ký kết (mAu.s)
mẫu tôm Rảo mẫu thêm chuẩn chỉnh 0,1ppm hóa học phân tích mẫu mã thêm chuẩn chỉnh 0,2ppm chất phân tích
SGU 22151 45766 75734

Ta có phương trình hồi quy:

*
Hình 3.21: Đường chuẩn SGU trong chủng loại tôm rảo khi so sánh thêm chuẩnBảng 3.16: Hàm lượng các chất so sánh trong chủng loại tôm rảo
hóa học phân tích CSAs từ bỏ đường chuẩn chỉnh (ppm) hàm lượng chất trong chủng loại đông thô (ppm) các chất chất trong mẫu mã tươi (ppm)
SGU 0,079 ± 0,010 0,53 ± 0,07 0,12 ± 0,02
*
*
*

Mẫu không thêm chủng loại thêm chuẩn chỉnh 0,1ppm mẫu thêm chuẩn 0,2ppm

Hình 3.22: Sắc đồ vật pic sắc ký khi thêm chuẩn SGU trong mẫu mã tôm rảo 3.5.2.2. Mẫu tôm chân trắng

Khối lượng chủng loại thịt tươi : 150,1g

Khối lượng mẫu sau khi đông thô : 30,5g

Lượng nước gồm trong mẫu mã :79,7%

Bảng 3.17: hiệu quả phân tích các chất so với mẫu tôm chân trắng
chất phân tích diện tích píc sắc ký (mAu.s)
mẫu mã tôm chân trắng mẫu thêm chuẩn 0,1ppm hóa học phân tích mẫu thêm chuẩn chỉnh 0,2ppm chất phân tích
SGU 30407 59365 74137

Ta bao gồm phương trình hồi quy:

*
*
Hình 3.23: Đường chuẩn SGU trong chủng loại tôm chân white khi so với thêm chuẩn Hình 3.24: Sắc đồ vật pic sắc cam kết khi thêm chuẩn chỉnh SGU trong mẫu tôm chân trắng
Bảng 3.18: hàm vị chất so với trong mẫu tôm chân trắng
hóa học phân tích CSAs tự đường chuẩn chỉnh (ppm) hàm vị chất trong mẫu mã đông khô(ppm) hàm vị chất trong mẫu mã tươi(ppm)
SGU 0,115 ± 0,008 0,77 ± 0,05 0,16 ± 0,01
3.5.2.3. Mẫu mã tôm Sú

Khối lượng chủng loại thịt tôm tươi : 123,6g

Khối lượng mẫu sau khoản thời gian đông khô: 37,4g

Lượng nước có trong chủng loại : 69,7%

Với mỗi chủng loại được xử lý ba lần, phân tích lặp lại ba lần lấy quý hiếm trung bình.

Kết quả so với như sau:

Bảng 3.19: công dụng phân tích những chất đối với mẫu tôm sú
hóa học phân tích diện tích s píc sắc ký kết (mAu.s)
mẫu tôm sú mẫu thêm chuẩn 0,1ppm chất phân tích mẫu mã thêm chuẩn 0,2ppm hóa học phân tích
SGU 18451 30532 45849
SMP 7010 20175 35745

Ta gồm phương trình hồi quy:

*
*
Hình 3.25: Đường chuẩn chỉnh của SGU, SMP trong chủng loại tôm sú khi phân tích thêm chuẩn chỉnh Bảng 3.20: Hàm lượng những chất so sánh trong chủng loại tôm sú
chất phân tích CSAs từ đường chuẩn chỉnh (ppm) lượng chất chất trong mẫu mã đông khô (ppm) lượng chất chất trong mẫu tươi (ppm)
SGU 0,130 ± 0,012 0,87 ± 0,08 0,26 ± 0,02
SMP 0,046 ± 0,007 0,30 ± 0,04 0,09 ± 0,01
*
*
*

Mẫu chưa thêm mẫu thêm chuẩn chỉnh 0,1ppm mẫu thêm chuẩn chỉnh 0,2ppm

Hình 3.26: Sắc vật pic sắc cam kết khi thêm chuẩn SGU, SMP trong tôm sú3.5.2.4. Mẫu mã tôm lớt

Khối lượng mẫu mã tôm tươi : 132,5g

Khối lượng mẫu sau khi đông khô: 28,4g

Lượng nước tất cả trong chủng loại : 78,6%

Với mỗi mẫu mã được xử lý ba lần, phân tích tái diễn ba lần lấy quý hiếm trung bình.

Kết quả phân tích như sau:

Bảng 3.21: hiệu quả phân tích những chất so với mẫu tôm lớt
hóa học phân tích diện tích s píc sắc ký kết (mAu.s)
mẫu tôm lớt mẫu thêm chuẩn 0,1ppm hóa học phân tích mẫu thêm chuẩn 0,2ppm hóa học phân tích
SGU 26845 40548 60849
Ta bao gồm phương trình hồi quy:
*
Hình 3.27: Đường chuẩn chỉnh SGU trong mẫu mã tôm lớt khi so với thêm chuẩnBảng 3.22: hàm vị chất đối chiếu trong chủng loại tôm lớt
hóa học phân tích CSAs tự đường chuẩn chỉnh (ppm) hàm lượng chất trong mẫu đông khô(ppm) các chất chất trong chủng loại tươi(ppm)
SGU 0,151 ± 0,022 1,00 ± 0,15 0,21 ± 0,03
*
*
*

Mẫu chưa thêm mẫu thêm chuẩn chỉnh 0,1ppm mẫu mã thêm chuẩn chỉnh 0,2ppm

Hình 3.28: Sắc thứ pic sắc ký khi thêm chuẩn chỉnh SGU vào tôm lớtNhận xét
: Với tác dụng xác định trên cho biết trong các mẫu tôm đều xuất hiện thêm chất dư lượng phòng khuẩn SGU. Với giới hạn dư lượng sulfamit vào thịt thủy sản cho phép là 0,1ppm( theo thông tư số:29/2010/TT-BNNPTNT) thì những mẫu tôm mà công ty chúng tôi phân tích đều vượt nút giới hạn. Với mẫu mã tôm sú, tôm lớt dư lượng gấp gấp đôi lượng mang lại phép. Ko phát hiện nay thấy MTD, SMX, SDO, SMP( trừ tôm sú) trong những mẫu tôm.KẾT LUẬN

Trên cơ sở nghiên cứu các điều kiện thực nghiệm, nhằm mục tiêu ứng dụng kỹ thuật so với HPLC – UV-Vis nhằm tách, xác định đồng thời metronidazole và một trong những sulfamit (SGU, SMP, SDO, SMX) trong một số loại tôm, cửa hàng chúng tôi thu được một số hiệu quả sau đây:

Đã lựa chọn được những điều kiện tối ưu cho quy trình sắc ký: Cột bóc tách RP - C18: 25 cm × 4,6 mm; 5m Detector UV-VIS: 2 kênh  = 270 nm;  =320nm.Rise time = 0,1 s; Range = 0,01 AUFS trang bị ghi: vận tốc giấy = 1 mm/phút; núm ghi = 10 mVThành phần trộn động: hỗn hợp đệm axetat (pH = 4,5) 10mM /aceto-nitril: 80/20 (v/v)Tốc độ pha động: 1 ml/phút. 2. Đã tấn công giá phương pháp phân tích: khoảng chừng tuyến tính của các sulfamit: 0,05 – 1,00ppmGiới hạn vạc hiện: 0,012 – 0,029 ppmGiới hạn định lượng: 0,040 - 0,096 ppm hệ số biến thiên: 0,2% – 5% trong tầm nồng độ 0,08- 0,8ppm. 3. Khảo sát mẫu thực Chọn quy trình xử lý mẫu thích hợp, hiệu suất thu hồi các chất đối chiếu trong chủng loại tôm đạt từ bỏ 71 -90%.Xác định được dư lượng SGU trong mẫu mã tôm chân trắng: 0,16 ± 0,01ppm, tôm lớt: 0,21±0,03ppm, tôm rảo:0,12±0,02ppm, tôm sú :0,26±0,02ppm, dư lượng SMP vào tôm sú 0,09 ± 0,01ppm .Không phát hiện thấy MTD, SDO, SMX, SMP( trừ tôm sú) trong những mẫu tôm. Tự các kết quả thu được, cửa hàng chúng tôi thấy phương pháp HPLC – Detector UV-Vis gồm độ tinh tế cao, phù hợp cho phân tích đồng thời metronidazole và các chất kháng khuẩn SGU, SMP, SDO và SMX trong tôm.

Xem thêm: Top 10 Shop Bán Dụng Cụ Vẽ Gần Đây, Top 10 Shop Bán Dụng Cụ Vẽ Tốt Nhất Hiện Nay

Chúng tôi mong muốn những nghiên cứu trên sẽ góp thêm phần vào việc ứng dụng kỹ thuật HPLC – UV-Vis nói riêng và các kỹ thuật HPLC nói tầm thường để xác minh metronidazole và những hợp chất thuộc bọn họ sulfamit vào thực phẩm, nhằm ship hàng đắc lực cho các ngành kỹ thuật và quan trọng trong nghành vệ sinh bình yên thực phẩm, giúp bảo đảm sức khoẻ cho nhỏ người.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng việt Chu Đình Bính, Phạm Luận, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Phương Thanh (2007), “Xác định dư lượng những chất phòng khuẩn họ sulfamit trong hoa màu bằng phương thức sắc ký kết lỏng hiệu nâng cao”, Tạp chí kỹ thuật và Công nghệ, 45(1B), tr 33 – 41.Nguyễn Thị Kim Dung (2004), xác định sulfonamide trong dung dịch bằng cách thức hấp thụ nguyên tử, Luận văn Thạc sĩ khoa học, Đại học tổ quốc Hà Nội.Trần Đức Hậu, Nguyễn Đình Hiển, Thái Duy Thìn, Huỳnh Kim Thoa, Nguyễn Văn Thục (2006), Hoá dược tập 2, cỗ môn hoá dược, Đại học tập Dược, Hà Nội.Nguyễn Thị Phương Linh (2006), xác minh gián tiếp hàm lượng sulfamethoxazole vào thuốc bằng phép đo F-AAS, Luận văn thạc sĩ khoa học, Đại học non sông Hà Nội.Phạm Luận (1998), Cơ sở lý thuyết phân tích sắc ký kết lỏng hiệu nâng cao, Đại học đất nước Hà Nội.Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2007), Nghiên cứu bóc và khẳng định đồng thời một số trong những sulfamit trong thức nạp năng lượng chăn nuôi cùng thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao (HPLC), Luận văn thạc sĩ khoa học, Đại học tổ quốc Hà Nội.Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Xuân Trung, trần Tứ Hiếu, từ bỏ Vọng Nghi(2003), hóa học phân tích- Phần 2(Các cách thức phân tích công cụ), Đại học non sông Hà Nội.Tạ Thị Thảo (2005), thống kê trong hoá phân tích, Đại học tổ quốc Hà Nội.Tiêu chuẩn chỉnh ngành (2004), Sulfonamit trong sản phẩm thuỷ sản-Phương pháp định lượng bởi sắc ký kết lỏng tính năng cao, 28 TCN 196:2004Vũ Cẩm Tú (2009), khẳng định các sulfamit trong mẫu chế tác sinh học và thực phẩm bằng cách thức sắc cam kết lỏng hiệu năng cao(HPLC), Khóa luận xuất sắc nghiệp, Đại học kỹ thuật Tự nhiên. Giờ đồng hồ Anh A. V. Pereira, Q. B. Cass(2005), “High- performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of sulfamethoxazole & trimethoprim in bovine milk using an on-line clean-up column”, Journal of chromatography B, 826, pp. 139- 146.Cheong, C.K., Hajeb, P.Jinap, S. & Ismail-Fitry, M.R(2010), “Sulfonamides determination in chicken meat products from Malaysia’’, International Food Research Journal,17, pp. 885-892.