Nợ Phải Trả Tiếng Anh Là Gì

     

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng - Để các bước của các bạn được tiện lợi và dễ ợt hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về giờ đồng hồ Anh siêng ngành. Đối với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán - kiểm toán mà chúng ta hay chạm chán trong nghành nghề dịch vụ này, hy vọng chúng đã giúp chúng ta dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Nợ phải trả tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là những tự vựng giờ Anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng tuyệt nhất hiện nay, cùng cửa hàng chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: chi tiêu phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: tạo cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá bán vốn chào bán hàng

17. Current assets: gia sản lưu đụng và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt hễ tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: tài sản cố định

37. General and administrative expenses: đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: lợi tức đầu tư tổng

40. Gross revenue: lệch giá tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, nguyên lý trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản chi tiêu tài chính dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản nắm chấp, ký kết cược, cam kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn sẽ xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: lợi nhuận thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: bỏ ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu động khác

65. Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn ngân sách chủ sở hữu

71. Payables lớn employees: cần trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: đề xuất thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá thành bán hàng

85. Sales rebates: giảm ngay bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản núm chấp, cam kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế và những khoản bắt buộc nộp nhà nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: cần trả cho người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng siêng ngành khi kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh toán giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: túi tiền vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số tự vựng liên quan đến kế toán tài chính quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: chi phí thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: chi phí hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : cơ chế giá gốc

** Các công thức trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ đề nghị trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả thời điểm đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận ra + các khoản tiền nợ trả cho nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ bắt buộc thu và nợ đề xuất trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Nhạc Vàng Miễn Phí 100% Cho Điện Thoại, Tải Nhạc Chuông Nhạc Vàng Hay Nhất

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Trên đấy là những từ vựng siêng ngành kế toán tài chính được thực hiện nhiều duy nhất ở từng doanh nghiệp.

Xem thêm: ' Buzzing Là Gì Trong Tiếng Việt? 'Buzzing' Là Gì

Để có thể làm giỏi hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán, thì ngay bay giờ chúng ta cần triết lý xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể cách giỏi và công dụng nhất bay giờ là không ngừng cải thiện kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc của chính bản thân mình qua các khóa huấn luyện kế toán ở các trung tâm.