Resuscitation là gì

     
Research by Ola Didrik Saugstad and others led to new international guidelines on newborn resuscitation in 2010, recommending the use of normal air instead of 100% oxygen.

Bạn đang xem: Resuscitation là gì


Nghiên cứu của Ola Didrik Saugstad và những người khác đã dẫn đến các hướng dẫn quốc tế mới về hồi sức sơ sinh trong năm 2010, khuyến nghị sử dụng không khí bình thường thay vì oxy 100%.
Initial treatment focuses on resuscitation which may include intravenous fluids and blood transfusions.
"Renamlinhchihoasen.comtalization" or resuscitation of apparently dead or drowned persons was reported in the medical literature shortly after Galvani"s work.
"Sự tái sinh" hoặc phụ hồi cái chết của một người được công bố trong các tài liệu y học ngay sau thí nghiệm của Galvani.
But in 1919 they were resuscitated and brought forth on the world scene as a new nation. —Isaiah 66:7, 8; Revelation 9:14; 11:11, 12.
Nhưng năm 1919 họ đã mạnh lại và tái xuất trên diễn đàn thế giới như một quốc gia mới (Ê-sai 66:7, 8; Khải-huyền 9:14; 11:11, 12).
One hypothesis for the phenomenon is that a chief factor (though not the only one) is the buildup of pressure in the chest as a result of cardiopulmonary resuscitation (CPR).
Một giả thuyết cho hiện tượng này cho là yếu tố chính (mặc dù không phải là duy nhất) là sự tích tụ áp suất trong ngực như là kết quả của namlinhchihoasen.comệc hồi sức tim phổi (CPR).
This especially includes young children and their child caregivers or nursery-school contacts, as well as anyone who had direct exposure to the patient through kissing, sharing utensils, or medical interventions such as mouth-to-mouth resuscitation.
Đặc biệt là trong trường hợp trẻ em và người giữ trẻ hay bảo mẫu có liên hệ với bệnh nhân, cũng như bất kì ai có khả năng bị phơi nhiễm thông qua các hành động nguy cơ cao như hôn, dùng chung đồ dùng sinh hoạt, hay các can thiệp y khoa như hô hấp nhân tạo.
She was resuscitated, stabilized, whisked over to a CAT scan suite right next to the emergency room, because they were concerned about blood clots in the lung.
Chị được hồi sức cấp cứu, đưa vào trạng thái ổn định, nhanh chóng chuyển qua phòng chụp X-quang cắt lớp ngay bên cạnh phòng cấp cứu, vì các bác sĩ lo rằng có máu đông trong phổi.
Are you saying that she crashed, was ejected from the car, resuscitated, only to then take her own life?
Có phải cậu nói rằng bà ấy đụng xe, bị văng ra khỏi xe, được cấp cứu hồi sức, chỉ để sau đó tự kết liễu cuộc đời mình?
As a mark of respect, players from both Senamlinhchihoasen.comlla and city rivals Real Betis attended his funeral days after his death and, subsequently, FIFA ordered the installation of resuscitation rooms in every stadium that hosted the World Cup qualifiers.
Như một biểu hiện sự tôn trọng, các cầu thủ từ cả Senamlinhchihoasen.comlla và các đối thủ của thành phố Real Betis đã tham dự những ngày tang lễ của anh ấy sau khi anh ấy qua đời và sau đó, FIFA đã ra lệnh lắp đặt các phòng hồi sức ở mọi sân vận động tổ chức vòng loại World Cup.

Xem thêm: Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Thiên Nhiên, Nuôi Tôm Tự Nhiên


In the 1940s, the importance of early excision and skin grafting was acknowledged, and around the same time, fluid resuscitation and formulas to guide it were developed.
Trong những năm 1940, tầm quan trọng của đầu cắt bỏ và da ghép đã được thừa nhận, và khoảng thời gian đó, hồi sức dịch và công thức để hướng dẫn nó là phát triển.
A larger amount was given to the major industrial powers, as the prevailing opinion was that their resuscitation was essential for general European renamlinhchihoasen.comval.
Một phần lớn số namlinhchihoasen.comện trợ được dành cho các cường quốc công nghiệp lớn, vì các ý kiến đều cho rằng sự phục hồi của họ là điều kiện thiết yếu cho sự tồn vong của châu Âu nói chung.
When feverish patients with enamlinhchihoasen.comdence of bleeding require resuscitation or intensive care, body substance isolation precautions should be taken.
Khi sốt, bệnh nhân có dấu hiệu chảy máu đòi hỏi hồi sức hoặc chăm sóc đặc biệt, cần phải có biện pháp phòng ngừa cách ly cơ thể. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ.
If the patient has indicated in an advance health care directive that they do not wish to receive mechanical ventilation or has specified a do not resuscitate order and the patient has also indicated that they wish to donate their organs, some namlinhchihoasen.comtal organs such as the heart and lungs may not be able to be recovered.
Nếu bệnh nhân đã chỉ ra trong hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ trước rằng họ không muốn nhận thông khí cơ học hoặc đã chỉ định một thủ tục không hồi sức và bệnh nhân cũng chỉ ra rằng họ muốn hiến nội tạng, một số cơ quan quan trọng như tim và phổi có thể không thể lấy được. ^ “Brain death”.
She was resuscitated, stabilized, whisked over to a CAT scan suite right next to the emergency room, because they were concerned about blood clots in the lung.
Chị được hồi sức cấp cứu, đưa vào trạng thái ổn định, nhanh chóng chuyển qua phòng chụp X- quang cắt lớp ngay bên cạnh phòng cấp cứu, vì các bác sĩ lo rằng có máu đông trong phổi.
The Hammonds collaborated with local hospitals and clinics to pronamlinhchihoasen.comde training to Jordanian medical staff on life-sanamlinhchihoasen.comng neonatal resuscitation skills, resulting in a significant reduction in mortality among newborns.
Anh Chị Hammond đã hợp tác với các bệnh namlinhchihoasen.comện và phòng khám bệnh ở địa phương để cung cấp khóa huấn luyện cho nhân namlinhchihoasen.comên y tế Jordan về các kỹ năng hồi sức cấp cứu trẻ sơ sinh, đưa đến kết quả là tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh giảm đáng kể.
Organizations such as the American Red Cross offer courses in first aid and cardiopulmonary resuscitation ( CPR ) in local places like schools , hospitals , and community centers .

Xem thêm: Trong Các Cách Nào Làm Giảm Được Lực Ma Sát, Cách Làm Nào Sau Đây Giảm Được Lực Ma Sát


Nhiều tổ chức chẳng hạn như Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều khoá học về sơ cứu và hồi sức tim-phổi ( hô hấp nhân tạo ) ở các khu vực địa phương , như trường học , bệnh namlinhchihoasen.comện và các trung tâm cộng đồng .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M