Solas là gì

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CÔNG ƯỚC

VỀ AN TOÀN SINH MẠNG con NGƯỜI TRÊN BIỂN - SOLAS-74

Công cầu về bình an sinh mạng nhỏ ngườitrên hải dương được xem là một trong những hiệp định quốc tế quan trọng đặc biệt nhất liên quan đến tàu buôn. Công ước trước tiên về lĩnhvực này được thông qua năm 1914, Công ước thứ nhì thôngqua năm 1929 cùng Công ước thứ 3 thông qua năm 1948.

Bạn đang xem: Solas là gì

1. Kết cấu củacông ước SOLAS74:

Mục đích hầu hết của Công cầu SOLASlà nhằm đưa ra những tiêu chuẩn chỉnh tối thiểu về kết cấu, trangbị và khai quật tàu để bảo vệ an ninh sinh mạng mang lại tất cảmọi fan trên tàu biển, bao hàm cả hành khách.

Theo sự phát triển không xong xuôi củakhoa học - công nghệ, cũng giống như các vấn đề phát sinh trong thực tiễn vận động củangành mặt hàng hải, các yêu ước kỹ thuật của Công ước đã đượcbổ sung với sửa thay đổi liên tục. Cho tới nay cấu trúc của Côngước SOLAS74 vẫn được tăng lên 14 chương trong số ấy có 13 chương kỹ thuật (xem bảng 1)

Bảng2.1: các chương của Côngước SOLAS-74

Chương

Tên gọi

Chương I

Qui định chung

Chương II-1

Kết cấu - Phân khoang và ổn định; thiết bị động lực với thiết bị điện

Chương II-2

Kết cấu - phòng cháy, phát hiện nay cháy cùng dập cháy

Chương III

Phương tiện cứu vớt sinh và sắp xếp cứu sinh

Chương IV

Thông tin vô tuyến

Chương V

An toàn hàng hải

Chương VI

Chở hàng

Chương VII

Chở mặt hàng nguy hiểm

Chương VIII

Tàu phân tử nhân

Chương IX

Quản lý an toàn

Chương X

Các biện pháp an ninh tàu cao tốc

Chương XI-1

Các biện pháp đặc biệt để tăng cường bình an hàng hải

Chương XI-2

Các biện pháp quan trọng để tăng cường bình yên hàng hải.

Chương XII

Các biện pháp bình an bổ sung so với tàu chở hàng rời.

2. Các bổ sung sửađổi của Công ước SOLAS74

Bảng 2.2: Các bổ sung sửa đổi của SOLAS

TT

n bửa sung sửa đổi

Ngày thông qua

Ngày tất cả hiệu lực

Nội dung công ty yếu

1.

Nghị định thư 1978

- qui định thời hạn kiểm tra.

- tăng tốc kiểm tra của PSC.

- Sửa đổi một số trong những qui định của Chương II-1, II-2 cùng V

2.

Bổ sung sửa đổi 1981

- Sửa đổi hầu như và cập nhật Chương II-l và II-2.

- Sửa đổi một số trong những nội dung của Chương III, IV, V với VII.

3.

Bổ sung sửa đổi 1983

- Sửa đổi một vài nội dung của Chương II-1, II-2 với V.

- Sửa đổi tổng thể nội dung Chương III.

- Sửa thay đổi Chương VII: chuyển bộ luật IBC với GAS vào chương này.

4.

Bổ sung sửa thay đổi 1988 (tháng 04)

Thêm vẻ ngoài 23-2 cùng 42-2 của Chương II-1 liên quan đến các cửa bên trên thân tàu khách hàng ro - ro.

5.

Bổ sung sửa đổi 1988 (tháng 10)

Thêm một số yêu cầu với Chương I-1: ổn định định tai nạn tàu khách, kiểm soát trọng lượng tàu khách, khám nghiệm trọng lượng tàu không của tàu khách.

6.

Nghị định thư 1988

Hệ thống hợp lý kiểm tra và cấp giấy chứng nhận

7.

Bổ sung sửa thay đổi 1988 (tháng 11)

Áp dụng khối hệ thống thông tin bình an hàng hải và cứu nạn trái đất (GMDSS); Chương IV được đổi khác hoàn toàn.

8.

Bổ sung sửa thay đổi 1989

Sửa đổi Chương II-1 với II-2.

9.

Bổ sung sửa đổi 1990

05/1990

- Đưa ra phần B-1 new của Chương II-1: phân vùng và ổn định của tàu chở sản phẩm khô.

- Sửa thay đổi bộ phương pháp IBC và GAS

10.

Bổ sung sửa thay đổi 1991

- đổi khác lớn với Chương VI (đổi tên Chương này từ “Chở mặt hàng hạt” thành “Chở hàng”. Những yêu ước của Chương này áp dụng không phần đa chỉ so với hàng hạt, mà cả những loại hàng khác.

- Sửa đổi Chương II-1, III với V.

11.

Bổ sung sửa thay đổi 1992 (tháng 4)

Sửa đổi Chương II-1 và II-2

12.

Bổ sung sửa thay đổi 1992 (tháng 12)

- Sửa thay đổi Chương II-1 và II-2.

- Sửa đổi Bộ khí cụ IBC, GAS cùng BCH.

13.

Bổ sung sửa thay đổi 1994 (tháng 5 - Hội nghị của các Chính phủ ký kết kết)

(Chương X, XI)

(Chương IX)

- Thêm 3 chương mới: IX, X và XI

- trải qua Nghị quyết về bài toán qui trình bổ sung cập nhật sửa đổi yêu mong kỹ thuật.

14.

Bổ sung sửa đổi 1994 (tháng 5 - Ủy ban MSC)

- bổ sung thêm 3 Qui định mới cho Chương V (Qui định 8-1, 15-1 với 22).

- Sửa đổi Chương II-2

- Sửa thay đổi Bộ vẻ ngoài IBC và GAS.

15.

Bổ sung sửa thay đổi 1994 (tháng 012)

Sửa đổi Chương VI cùng Chương VII: yêu cầu về Sổ tay chằng buộc hàng hóa cho tàu hàng.

16.

Bổ sung sửa thay đổi 1995 (tháng 5)

Sửa đổi nguyên tắc 8 của Chương V

17.

Bổ sung sửa thay đổi 1995 (tháng 11 - Hội nghị của các Chính phủ cam kết kết)

- Sửa đổi Chương II-1, các yêu cầu với khách hàng ro - ro

- Sửa đổi Chương III, IV, V và VI.

18.

Bổ sung sửa thay đổi 1996 (tháng 6)

- Sửa đổi toàn cục Chương III. Một số lớn những yêu cầu kỹ thuật của Chương III được đưa vào bộ nguyên lý LSA.

- Đưa ra phần A-1 new và các qui định 3-1, 3-2 new của Chương II-1

- Sửa thay đổi Chương VI: yêu mong về xếp cởi hàng so với tàu chở hàng rời.

- Sửa đổi Chương XI.

- Sửa đổi Bộ luật pháp IBX với BCH.

19.

Bổ sung sửa thay đổi 1996 (tháng 12)

- Sửa đổi Chương II-1, II-2, V cùng VII.

- Áp dụng nên Bộ cách thức FTP.

- Sửa đổi bộ chế độ IBC.

20.

Bổ sung sửa đổi 1997 (tháng 6)

- Sửa đổi Chương V: đưa ra bề ngoài 8-2 bắt đầu về “Dịch vụ giao thông tàu thủy VTS”.

- Sửa đổi Chương II-1

21.

Bổ sung sửa thay đổi 1997 (tháng 11 - Hội nghị của những Chính phủ ký kết)

Thêm Chương XII bắt đầu với mục đích nâng cao bình yên đối cùng với tàu chở sản phẩm rời.

22.

Bổ sung sửa đổi 1998 (tháng 5)

- Sửa đổi Chương II-1, IV cùng VI.

23.

Bổ sung sửa đổi 1999 (tháng 5)

- Sửa đổi chương VII

24.

Sửa thay đổi 2000 (tháng 5)

Sửa đổi chương III quy tắc 28.2

25.

Sửa thay đổi 2000 (tháng 12)

- Sửa lại chương V lắp ráp VDRs, AIS.

- Sửa lại chương II-2

26.

Sửa đổi 2001

06//2001

- bổ sung cập nhật vào chương VII, HSC Code.

27.

Sửa đổi 2002 (tháng 5)

Sửa đổi chương VII, IMDG Code đề nghị thực hiện

28.

Sửa thay đổi 2002

- Chương V, đổi chương XI thành nhì chương XI-1, XI-2, thêm quy tắc bắt đầu XI-1/5.

29.

Sửa thay đổi 2003

- Thêm quy tắc mới XII/12, XII/13

- Sửa đổi bổ sung cập nhật chương II-1, II-2, III.

30.

Sửa đổi 2003

06/2003

Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương V

31.

Sửa thay đổi 2004

05/2004

Bổ sung mang đến chương III, V.

32.

Sửa thay đổi 2006

Solas III, IX, XII, II

3. Tóm tắt nộidung một số trong những chương của SOLAS-74:

Chương I:“Qui định chung”

Chương I bao gồm 3 phần (A, B và C) cùng 21qui định, gửi ra các yêu cầu phổ biến về phạm vi áp dụng Công ước, những trường đúng theo miễn giảm, thủ tục kiểm travà cấp cho giấy chứng nhận cho tàu để xác thực rằngtàu thỏa mãn các yêu cầu phù hợp của SOLAS74, giấy tờ thủ tục kiểmtra của tổ chức chính quyền Cảng của những Chính phủ ký kết kết công ước,thủ tục điều tra và report tai nạn hàng hải tương quan đếnCông ước.

Nội dung thiết yếu của Chương I như sau:

- Phạm vi áp dụng:

Công ước SOLAS74 không áp dụng chocác tàu sau: (trừ khi có qui định không giống ở các Chương kĩ thuậttừ Chương II-1 mang đến Chương XII):

Tàu chiến cùng tàu quân sự khác;

Tàu hàng có tổngdung tích GT

Tàu bao gồm thiết bị đẩy chưa phải là cơ giới;

Tàu gỗ tất cả kết cấuthô sơ;

Tàu du lịch không tham gia vào hoạt độngthương mại;

Tàu cá.

- Miễn giảm, sửa chữa tương đương:

Chính quyền hành chính có thể xem xétmiễn sút áp dụng toàn bộ các yêu cầu của SOLAS74 đối với các tàu không thườngxuyên hoạt động tuyến quốc tế, nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt quan trọng phải thực hiệnmột chuyến đi quốc tế.

Chính quyền hành chính rất có thể xem xét miễn giám áp dụng một vài các yêu mong của Chương II-1, II-2, III, IV và V của Công ước nếu xét thấy đúng theo lý.

Chính quyền hành chính rất có thể xem xét và có thể chấp nhận được sử dụng các vật liệu, thiết bị, cấu kiện, vv...khác với yêu cầu của SOLAS74 nhưng với điều kiện là chúngphải tương đương với các yêu mong của Công ước.

- khám nghiệm và cấp thủ tục chứng nhận:

Cơ quan liêu thực hiện tác dụng kiểm tra và cấp thủ tục chứng nhận:

Chính quyền hành chủ yếu chịu trách nhiệm tiến hành việc bình chọn và cấpgiấy chứng nhận.

Chính quyền bính chính rất có thể ủy quyền cho những tổ chứccá nhân được công nhận để chúng ta thực hiệnviệc đánh giá và cấp giấy chứng nhận. Mặc dù trong phần đông trường hợp, thiết yếu quyềnhành bao gồm phải trọn vẹn đảm bảotính chất rất đầy đủ và tính kết quả củacác đợt đo lường và tính toán và soát sổ và phảicó trách nhiệm thực hiện các biện pháp quan trọng để thỏamãn nhiệm vụ này.

Trong thời hạn hiệu lực thực thi của giấy chứngnhận, phải tiến hành các dịp kiểm tra đột nhiên xuất(unscheduled survey) để chứng thực rằngtàu và những trang thiết bị của nó được bảo trì ở trạng thái thỏa mãn và phù hợp với mục tiêu sử dụngan toàn. Nếu chính quyền hành bao gồm qui định bình chọn hàngnăm buộc phải thì không áp dụng hình thức kiểm tra bỗng xuất. Kiểm tra hàngnăm bắt buộc bây chừ được hầu hếtcác tổ chức chính quyền hành thiết yếu áp dụng.

Các loại hình kiểm tra:

Kiểmtra tàu khách:

Tàu khách phảithực hiện tại các loại hình kiểm tra sau:

Kiểm tra lần đầu:thực hiện trước lúc đưa tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳ:thực hiện nay 12 tháng một lần;

Kiểm tra bất thường: triển khai trongcác trường hợp đề xuất thiết: tàu hoán cải, tàu bị tai nạn đáng tiếc vàsửa chữa, tàu thay đổi cờ,v.v...

Kiểmtra thân tàu, thiết thụ động lực với trang thiết bị

(trừ các trang máy làm các đại lý đểcấp giấy chứng nhận an ninh trang thiết bị và giấy chứngnhận bình yên vô đường điện tàu hàng), phải thực hiện cácloại hình khám nghiệm sau:

Kiểm tra lần đầu:thực hiện trước lúc đưa ra tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳthực hiện tại 5 năm một lần;

Kiểm tra hàng năm bắt buộc: thực hiện12 tháng một lần với tất cả các nhiều loại tàu hàng. Tuy vậy việc soát sổ này có thể được tiến hành trong khoảng tầm ± 3tháng so với ngày ấn định kiểm tra. Giả dụ tàu triển khai kiểm tra đột xuất thì chưa hẳn áp dụng kiểm tra hàng năm bắt buộc.

Kiểm tra trung gian: trong thời gianhiệu lực 5 năm cung cấp GCN bình an kết cấu, tàu dầu bên trên mườituổi cần được soát sổ này phải tiến hành trong khoảng thời gian ± 6 mon so vớingày không còn một nửa hạn hiệu lực thực thi cấp giấy ghi nhận an toànkết cấu (thông thường là 2,5 năm). Chú ý chung bây giờ hầu hết các Chính quyềnhành thiết yếu đều triển khai một dịp kiểmtra trung gian vào trùng với lần kiểm tra hàng năm thứ 2hoặc thiết bị 3.

Kiểm tra bất thường: triển khai trongcác trường hợp nên thiết: tàu hoán cải, tàu bị tai nạn thương tâm vàsửa chữa, tàu thay đổi cờ…

Kiểmtra trang thiết bị cứu giúp sinh và các trang thiếtbị khác của tàu hàng

(kiểm tra antoàn trang thiết bị):

Trang thiết bị cứu sinh, trang thiếtbị mặt hàng hải, trang thiết bị cứu vãn hỏa cùng trang thiết bịtránh va, phải tiến hành các loại hình kiểm tra sau:

Kiểm tra lần đầu: triển khai trước khi đưa tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳ: triển khai 24 thángmột lần;

Kiểm tra hàngnăm bắt buộc: tất cả các loại tàu mặt hàng đều đề xuất thực hiệnkiểm tra sản phẩm năm bình an thiết bị tại thời gian GCN antoàn trang thiết bị sẽ có hiệu lực thực thi được 12 tháng. Tuynhiên bài toán kiểm tra này hoàn toàn có thể được triển khai trong khoảng ± 3 tháng đối với ngày ấn định kiểm tra. Trường hợp tàuthực hiện nay kiểm tra chợt xuất thì chưa hẳn áp dụng kiểm tra thường niên bắt buộc.

Kiểm tra trung gian: tàu dầu trên 10tuổi đề nghị được soát sổ trung gianthay mang lại kiểm tra hàng năm bắt buộc.

Kiểm tra bất thường:thực hiện trong các trường hợp cầnthiết: tàu hoán cải, tàu bị tai nạn và sửa chữa, tàu thay đổi cờ,.v.v...

Kiểm tra máy vô tuyến điện của tàu mặt hàng (kiểm tra an toàn vô tuyến điện):

Thiết bị vô đường điện của tàu hàng,gồm cả sản phẩm công nghệ vô tuyến điện cần sử dụng cho phương tiện đi lại cứu sinh, phải triển khai cácloại hình soát sổ sau:

Kiểm tra lần đầu: thực hiện trước khiđưa tàu vào sử dụng;

Kiểm tra định kỳ: thực hiện 12 thángmột lần;

Kiểm tra bất thường: tiến hành trongcác ngôi trường hợp yêu cầu thiết: tàu hoán cải,tàu bị tai nạn đáng tiếc và sửa chữa, tàu thay đổi cờ,vv…

- những loại giấy chứng nhận cấpcho tàu, thời hạn hiệu lực và gia hạn giấy bệnh nhận:

Giấychứng nhận cấp cho cho tàukhách:

Tàu khách sau khi dứt kiểm tralần đầu hoặc định kỳ và thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu liên quan của Chương II-1, II-2, III, IV với V được cấp thủ tục chứng nhận bình an tàu khách với thời hạn hiệu lực 12 tháng.

Kèm theo GCN an toàn tàu khách hàng phảicó danh mục trang trang bị của GCN bình an tàu khách (mẫuP).

Tại thời gian GCN an ninh tàu khách hếthạn hiệu lực, mà tổ chức chính quyền hành chủ yếu không thể thực hiệnkiểm tra định kỳ cho tàu, thì tổ chức chính quyền hành chính có thể xem xét gia hạn giấy chứng nhận với thời hạn đủ khiến cho tàu về được cảng đk hoặc địa điểm kiểm tra. Trong phần nhiều trường hòa hợp thời hạn gia hạn này sẽ không được quá 5 tháng, và chỉ cần sử dụng cho mục đích đưa tàu về nơi soát sổ định kỳ và cấp phát mới GCN an toàn tàu khách.

Nếu GCN bình yên tàu khách không được giahạn như bên trên thì tổ chức chính quyền hành chính rất có thể xem xét gia hạn không quá 1tháng.

- Giấy ghi nhận cấpcho tàu hàng:

a. Giấy triệu chứng nhận bình yên kết cấutàu hàng:

Tàu hàng gồm tổngdung tích GT ≥ 500, sau khi kết thúc kiểm tra lần đầu hoặcđịnh kỳ như nêu sinh hoạt 1.3.2.2 cùng thỏa mãncác yêu thương cầu tương ứng của chương II-1, II -2 (ngoại trừcác trang thiết bị cùng sơ đồ cứu giúp hỏa), được cấp chứng từ chứng nhận bình an kết cấu tàu hàng với thời hạn hiệu lực5 năm.

Trong phần nhiều trường phù hợp GCN an toàn kếtcấu tàu hàng không được phép gia hạn.

b. Giấy triệu chứng nhậnan toàn trang thiết bị tàu hàng:

Tàu hàng bao gồm tổngdung tích GT ≥ 500, sau khi xong kiểm tra lần thứ nhất hoặc định kỳ như nêu làm việc 1.3.2.2 cùng thỏamãn các yêu cầu tương xứng của Chương II-1,II-2, III, IV, cùng V, được cấp thủ tục chứng nhận bình yên trang vật dụng với thời hạn hiệu lực24 tháng.

Kèm theo GCN bình an trang thiết bịtàu hàng buộc phải có danh mục trang thứ của GCN an ninh trang lắp thêm tàuhàng (mẫu E).

Tại thời gian GCN bình an trang thiếttàu sản phẩm hết hạn hiệu lực, mà cơ quan ban ngành hành chủ yếu không thể thực hiện kiểm tra định kỳ trang vật dụng an toàncho tàu thì tổ chức chính quyền hành chính hoàn toàn có thể xem xét gia hạn Giấy ghi nhận với thời hạn để cho tàu về được cảng đk hoặc vị trí kiểm tra.Trong rất nhiều trường hòa hợp thời hạn gia hạn này sẽ không được quá 5tháng, cùng chỉ sử dụng cho mục đích đưa tàu về nơi đánh giá định kỳ trang thiết bị an toàn và cấp mới GCN bình yên trang thiết bị tàu hàng.

Nếu GCN bình yên trang thiết bị chưađược gia hạn như bên trên thì tổ chức chính quyền hành chính có thể xemxét gia hạn không thật 1 tháng.

c. Giấy bệnh nhận bình an vô con đường điện tàu hàng:

Tàu hàng bao gồm tổngdung tích GT ≥ 300, sau khi kết thúc kiểm tra thứ nhất hoặcđịnh kỳ như nêu làm việc 1.3.2.4 và thỏa mãn nhu cầu các yêu thương cầu tương xứng của Chương IV, được cấp Giấy ghi nhận an toànvô đường điện cùng với thời hạn hiệu lực thực thi 12 tháng.

Kèm theo GCN an ninh vô con đường điệntàu hàng nên có danh mục trang lắp thêm của GCN an toànvô con đường điện tàu mặt hàng (mẫu R).

Nếu đợt kiểm trađịnh kỳ trang lắp thêm vô tuyến điện của tàu hàng có tổng bề mặt 300 ≤ GT ≤ 500 được thực hiện trong khoảng chừng 2 tháng trước ngày hết hạn của GCN bình an vôtuyến điện hiện có, thì GCN an toàn vô tuyến điện tàu mặt hàng mới hoàn toàn có thể cấp với hạn hiệu lực thực thi là 12 tháng tính từ thời điểm ngày hết hạn của GCN hiện nay có.

Tại thời điểmGCN bình an vô tuyến đường điện tàu sản phẩm hết hạn hiệu lực, mà cơ quan ban ngành hành chínhkhông thể thực hiện kiểm tra định kỳtrang sản phẩm công nghệ vô đường điện mang lại tàu thì cơ quan ban ngành hànhchính có thể xem xét gia hạn Giấy ghi nhận với thời hạnđủ làm cho tàu về được cảng đăng ký hoặc khu vực kiểm tra.Trong phần đông trường đúng theo thời hạn gia hạn này không được vượt 5tháng, với chỉ dùng cho mục tiêu đưa tàu về nơi đánh giá định kỳ trang lắp thêm vô đường điện và cấp mớiGCN bình yên vô tuyến điện tàu hàng.

Nếu GCN bình yên vô đường điện chưa đượcgia hạn như trên thì tổ chức chính quyền hành chính có thể xem xétgia hạn không quá 1 tháng.

- Kiểm soát:

Khi tàu ngơi nghỉ cảng củamột nước nhà thành viên của Công ước SOLAS 74, thì nó bắt buộc chịu sự kiểm soát và điều hành của những thanh tra viên đượcChính phủ quốc gia thành viên kia ủy quyền để đảm bảo an toàn rằng tàu có rất đầy đủ các giấy chứng nhận hợp lệ với trạng thái củatàu tương tự như trang sản phẩm công nghệ là vừa lòng và cân xứng với các giấy chứngnhận.

Trong trường hợpphát hiện thấy giấy ghi nhận đã hếthiệu lực hoặc tàu cũng như trang sản phẩm công nghệ của tàu nghỉ ngơi trạngthái không thỏa mãn nhu cầu hoặc không phù hợpvới giấy triệu chứng nhận, thì điều tra viên phải áp dụng cácbiện pháp để hoàn toàn có thể tin tưởng hoặc đảm bảo rằng tàu có thể rời cảng đi cho nơi sửa chữa thay thế mà không gây nguy nan cho tàu và tín đồ trêntàu.

Chương II- 1: "Kết cấu - Phân khoang cùng ổn định; thiết tiêu cực lực và thiết bị điện".

Chương II -1 gồm tất cả 5 Phần (A, B, C,D với E) với 54 Qui định, gửi ra các yêu cầu tương quan đến Phân vùng và bình ổn tàu, thiết bị động lực, trang bị năng lượng điện và các yêu cầu bổ sung cập nhật đối với phòng máy không tồn tại người trực ca hay xuyên.

Nội dung chính của Chương II -1 nhưsau:

- Phân khoang và ổn định:

Phần A và B đưa ra các yêu ước sauđây liên quan đến phân vùng và ổn định của tàu:

Tàu khách hàng phảiđược phân phân thành các khoang kín nước làm sao để cho sau khi thân tàu bị nứt giảđịnh, tàu vẫn nổi ở tứ thế ổn định định.

Tàu khách phảiđáp ứng được không hề thiếu các yêu ước về ổnđịnh làm việc trạng thái cuối cùng sau khi tàu bị tai nạn, có xétđến các ảnh hưởng sau so với mô men khiến nghiêng tàu: do du khách dồn về mộtbên mạn tàu, vị hạ toàn bộ các xuồng cứu sinh với tương đối đầy đủ người cùng trang trang bị xuồng và do áp lực đè nén của gió.

Tàu khách với tàu mặt hàng phải cha trívách phòng máy, vách chống va, vách đuôi, lòng đôi và hầmtrục chân vịt thỏa mãn nhu cầu các yêu cầutương ứng của chương này để đảm bảo an toàn khả năng chống chìm.

Bố trí những lỗ vàocác khoang / két của khoanh vùng chứa mặt hàng tàu chợ dầu phải vừa lòng các yêu mong về vị trí, kết cấu, kích thước và đk thông gió.

Kết cấu với cách bố trí của các cửa kín nước trêncác vách kín đáo nước, những cửa bên trên mạn tàu, các cửa sổ, các lỗ trên boong..v.v

Các yêu mong về sắp xếp hệ thống hútkhô trên tàu quý khách hàng và tàu hàng.

Yêu mong về trang bị thông báo ổn định mang đến thuyền trưởng, sơ đồ kiểm soát điều hành tai nạn cho tàu khách với tàu chở mặt hàng khô.

Các yêu mong về kiểm tra, kiểm soát điều hành tình trạng những cửa bí mật nước bên trên thân tàu và những vách ngang kínnước của tàu khách.

- Thiết tiêu cực lực:

Phần C gửi ra những yêu cầu sau đây đốivới các thiết thụ động lực của tàu:

Yêu ước chung so với các đồ vật trêntàu.

Thiết bị nhằm tàu chạy lùi.

Hệ thống thứ lái.

Hệ thống thiết bị điều khiển và tinh chỉnh máychính cùng máy phụ.

Nồi hơi và khối hệ thống cấp nước nồi.

Hệ thống đường ống hơi nước.

Các hệ thống: khối hệ thống khí nén, khối hệ thống thông gió phòng máy, khối hệ thống liên lạc giữa phòng máy và phòng lái,v..v..

Yêu ước về kháng tiếng ồn.

- thứ điện:

Phần D gửi ra những yêu ước sau đâyliên quan mang lại thiết bị năng lượng điện trên tàu:

Nguồn điện thiết yếu và khối hệ thống chiếusáng.

Nguồn điện sự thế và bố trí hoạt độngcác trang thiết bị điện trong ngôi trường hợp xảy ra sự cố.

Yêu cầu đối với hệ thống khởi động của sản phẩm phát điện sự cố.

Các yêu ước về các biện pháp chống ngừađiện giật, cháy và các rủi ro khác về điện.

- những yêu cầu bổ sung đối với buồng máy không tồn tại người trực ca hay xuyên:

Phần E gửi ra những yêu cầu bổ sung sauđây đối với thiết bị động lực và trang bị năng lượng điện của buồngmáy không có người trực ca thường xuyên xuyên:

Yêu cầu về chống ngừa cháy.

Yêu cầu về khối hệ thống hút khô, vị tríđiều khiển những van thông biển, cửa xả dưới mặt đường nước.

Hoạt động điều khiển máy thiết yếu từ phòng lái.

Hệ thống báo động, khối hệ thống an toàn,hệ thống thông tin giữa buồng tinh chỉnh máy thiết yếu với buồng lái và phòng ở của sỹ quan liêu máy.

Các yêu cầu đặc trưng đối với hệ thốngđiện.

Chương II -2: "Kết cấu - phòng cháy, phát hiện cháy cùng dập cháy"

Chương II - 2 gồm có 4 Phần A, B, Cvà D với 63 Qui định, gửi ra các yêu mong về bảo đảm an toàn các không gian chống lại hỏa hoạn bằng phương án kết cấu, những trang thứ phát hiện, báo động cháy, dập cháy và những phươngtiện thoát hiểm vào trường hợp xẩy ra cháy.

Nội dung bao gồm của Chương II - 2 nhưsau:

- những qui định chung:

Phần A gửi ra các qui định phổ biến đốivới các biện pháp phòng, phạt hiện và dập cháy tất cả cácloại tàu:

Các qui định cơ bạn dạng của các biện pháp phòng, phân phát hiện cùng dập cháy bên trên tàu là:

Phân phân tách tàu thành các vùng thẳng đứng chủ yếu bằng những vách kết cấu và chịu đựng nhiệt.

Cách ly không khí sinh hoạt với những phầncòn lại của tàu bằng những vách kết cấu và chịu nhiệt.

Hạn chế sử dụng những vật liệu cháy được.

Phát hiện cháy ngay ở vùng phát sinh.

Cô lập và dập tắt đám cháy ngay tạivùng phân phát sinh.

Bảo vệ cácphương nhân thể thoát thân và những lối vận tải để triển khai việcdập cháy.

Tính chuẩn bị sẵn sàng sử dụng của những trangthiết bị dập cháy.

Giảm thiểu khảnăng bắt lửa của hơi sản phẩm cháy được.

Xem thêm: Đặt Tên Cho Con Gái Sinh Năm 2017 Đinh Dậu Hợp Với Bố Mẹ Tuổi Kỷ Tỵ 1989

Các tiêu chuẩn chỉnh chịu lửa áp dụng cho những vách của các khoang và những boong tương xứng với mức độ quan trọng đặc biệt của các khoang được bảo vệchống cháy.

Các yêu cầu đối với hệ thống dập cháybằng nước: số lượng và sản lượng bơm dập cháy, 2 lần bán kính và áp suất của đường ốngdập cháy chính, con số và địa chỉ của họng lấy nước, con số vàtiêu chuẩn vòi rồng cứu vãn hỏa cùng lăngphun.

Các yêu cầu so với hệ thống dập cháycố định bên trên tàu: hệ thống dùng khí CO2, hệ thống dùng halon, hệ thốngdùng bọt, hệ thống phun sương tất cả ápsuất cao.

Các hệ thống dập cháy cố định và thắt chặt và cáctrang lắp thêm dập cháy của buồng máy, phòng nồi hơi.

Các yêu cầu liên quan đến cha trítrong phòng máy: cửa ngõ ra vào, lỗ đem ánh sáng, lỗ thông gió, những phương tiện đóng góp nhanh những quạtgió, bơm nhiên liệu..v.v..

Các yêu cầu đối với hệ thống phân phát hiệnvà báo cháy: hệ thống phát hiện, báo cháy và phun nước tựđộng, hệ thống phát hiện và báo cháy cố định đối cùng với buồngmáy không có người trực ca thường xuyên xuyên.

Các yêu cầu so với hệ thống dầu đốt,dầu bôi trơn và những dầu dễ cháy khác.

Các yêu thương cầu đối với trang thiết bịcho fan chữa cháy, đầu nối bờ thế giới và sơ đồ cứu vãn hỏa.

- các biện pháp bình an chống cháy đốivới tàu khách:

Phần B đưa ra các biện pháp an toànchống cháy so với tàu khách như sau:

Các yêu thương cầu phân loại tàu khách hàng thànhcác không gian thẳng đứng chủ yếu và không gian nằm ngang bằng những vách và boong phòng cháy.

Các phương tiện đi lại thoát thân trong trườnghợp xẩy ra hỏa hoạn,biện pháp bảo đảm cầu thang và thang sản phẩm công nghệ trong khoanh vùng sinhhoạt và phục vụ.

Bố trí cùng kết cấu, tía trí, thông gióvà trang vật dụng phát hiện cháy, dập cháy cho những không gian dùng để chứa những xe cơ giới bao gồm nhiên liệu trong các két của xe để chạy hễ cơxe.

Yêu ước về hệ thống dập cháy cố gắng địnhcho những khoang hàng.

Yêu ước vềhệ thống tuần ra, phạt hiện, báo động cháyvà truyền thanh công cộng.

Các yêu thương cầu đặc trưng đối với những tàuchở bên trên 36 hành khách.

- các biện pháp bình an chống cháy đốivới tàu hàng:

Phần C đưa ra các biện pháp an toànchống cháy so với tàu hàng như sau:

Các yêu mong về kết cấu chống cháy đốivới những buồng làm cho việc, phục vụ, sinh hoạt.

Qui định về các phương pháp bảo đảm an toàn chống cháy đến các không khí sinh hoạt với phục vụ: rất có thể áp dụng một trong những ba phương thức sau: phương thức IC, phương pháp IIC,Phương pháp IIIC.

Các phương tiệnthoát thân vào trường hợp xảy ra hỏa hoạn, biện pháp đảm bảo cầu thang cùng giếng đồ vật trongkhu vực sinh hoạt, giao hàng và trạm điều khiển.

Bố trí với kết cấu của những cửa trên kếtcấu chống cháy.

Yêu cầu so với các hệ thống phát hiện,chữa cháy với thông gió cho những khoang hàng.

Các yêu cầu quan trọng đặc biệt về an ninh chốngcháy đối với tàu chở hàng nguy hiểm.

- những biện pháp an toàn đối cùng với tàuchở dầu:

Phần D chuyển ra các biện pháp an toànchống cháy bổ sung đối cùng với tàu chở dầunhư sau:

Bố trí và cách ly của các khoanh vùng sautrên tàu: buồng máy, buồng bơm, quanh vùng sinh hoạt, những két lắng, phương tiện ngăndầu tràn bên trên boong rã vào quanh vùng sinh hoạt.

Các yêu ước về kết cấu chống cháy đốivới các buồng làm việc, phục vụ, sinh hoạt.

Bố trí thông hơi, tẩy khí, khử khí vàthông gió cho khu vực chứa hàng: Thiết bị ngăn ngừa ngọn lửa lấn sân vào két hàng, những lỗ xả áp suất, các van ápsuất / chân không.

Yêu ước về các biện pháp bảo vệ các vùng hàng kháng cháy:

Hệ thống bọt trên boong vắt định.

Hệ thống khí trơ cố định và thắt chặt cho những kéthàng: áp dụng cho các tàu có DWT > 20000 tấn.

Các yêu mong kỹ thuậtđối với hệ thống khí trơ.

Yêu ước về khối hệ thống dập cháy thắt chặt và cố định đối với buồng bơm hàng.

Chương III:"Trang bị và khối hệ thống cứu sinh

Từ mon 06/1996, Chương III: "Trang bị và hệ thống cứu sinh” của SOLAS 74 được đổi khác toàn cỗ theo bổ sung cập nhật sửa đổi1996. Chương III gồm có 2 phần (phần A với B) và 37 Qui định.Điểm khác biệt cơ bản của Chương IIItheo bổ sung sửa thay đổi 1996 là toàn bộcác yêu mong kỹ thuật của tất cả các trang vật dụng cứusinh được gửi vào cỗ luật quốc tế về trang bị cứu sinh (Bộ luật pháp LSA).

Nội dung chủ yếu của Chương III như sau:

- hiệ tượng chung:

Phần A chuyển ra những qui định phổ biến vềcác vụ việc sau:

Phạm vi áp dụng.

Các miễn giảm.

Các định nghĩavà thuật ngữ.

Các giấy tờ thủ tục đánhgiá, demo nghiệm và phê duyệt những trang thiết bị và hệ thốngcứu sinh.

- yêu cầu đối với tàu với trang bị cứusinh:

Phần B đưa ra những yêu cầu so với tàuliên quan tiền đến chuyển động cứu sinh và định mức, cách cha trí, gợi ý sử dụng, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu vãn sinh, có cả trang thứ thông tinliên lạc dùng cho phương tiện cứu sinh. Phần B có 5 mục,với các nội dung bao gồm là:

Mục I: "Tàu hàng với tàukhách":

Yêu ước về trang sản phẩm công nghệ thông tinliên lạc tương quan đến hoạt động cứu sinh: sản phẩm công nghệ vô tuyến điện cứu giúp sinh (thiết bị VHF cầm tay, lắp thêm Radar Transponder), pháo hiệu cấp cho cứu (12 quả pháo dù đỏ), hệ thống thông tin liênlạc và báo động trên tàu, hệ thống truyền thanh công cộng đảm bảo kín.

Yêu cầu về sắp xếp các đồn đãi tròn, yêucầu và định mức các phao áo, bộ xống áo chống mất nhiệt độ vàcác túi giữ lại nhiệt.

Yêu ước về bảngphân công trách nhiệm, các hướng dẫn vào trường vừa lòng sự cố, biên chế người cho những phương tiện cứu giúp sinh.

Yêu cầu so với việc sắp xếp tập trungvà đưa tín đồ lên những phương tiện cứu giúp sinh.

Yêu cầu đựng giữ các phương nhân thể cứusinh (xuồng cứu vớt sinh, xuồng cung cấp cứu, đồn đại bè, khối hệ thống sơtán mặt hàng hải).

Yêu cầu đối với hệ thống hạ và thu hồiphương tiện cứu giúp sinh, xuồng cung cấp cứu.

Qui kim chỉ nan dẫn thực tập trong cáctrường phù hợp sự cố: Thực tập tránh tàu, thực tập chữa trị cháy, huấn luyện và đào tạo sử dụng các trang thiết bị cứu vớt sinh, cứu hỏa trên tàu và việc ghi nhật cam kết về những đợt thực tập, giảng dạy này.

Qui định về vận động bảo dưỡng và chất vấn định kỳ những trang thiết bị cứu vãn sinh bên trên tàu.

Mục II: "Tàu khách":

Mục này gửi ra các yêu cầu bổ sung cập nhật đối với những phương tiện và trang thiết bị cứu vớt sinh của tàu khách:

Định nút trang bị cứu vớt sinh của tàukhách: xuồng cứu sinh, phao bè, xuồng cung cấp cứu.

Định nút trang bị cứu vớt sinh cá nhân: phao tròn, phao áo, áo xống bơi, dụngcụ kháng mất nhiệt.

Các yêu thương cầu đối với các hệ thống đưangười lên phương tiện đi lại cứu sinh, việc cất giữ phương tiện cứu sinh, các trạm tậptrung để khuyên bảo và gửi hành kháchlên phương tiện cứu sinh.

Các yêu thương cầu bửa sungđối với tàu khách ro - ro.

Yêu mong trang bị sàn nhằm máy cất cánh trực thăng hạ cánh bên trên tàu khách ro - ro và các tàu khách dài130m trở lên.

Yêu cầu so với hệ thống giúp đỡ quyếtđịnh của thuyền trưởng tàu khách trong những trường thích hợp sự cố: cháy, hư hỏng, ô nhiễm, tai nạn so với người....v.v

Mục III:" Tàu hàng”:

Mục này gửi ra những yêu cầu bổ sung đối với các phương tiện và trang thiết bị cứu vớt sinh của tàu hàng:

Định nấc trang bị cứu vãn sinh của tàuhàng: xuồng cứu vớt sinh, đồn đại bè, xuồng cấp cho cứu.

Định mức đồ vật cá nhân: phao tròn,phao áo, áo quần bơi, phương tiện chống mất nhiệt.

Các yêu thương cầu đối với các hệ thống đưangười lên xuồng cứu vãn sinh với hạ xuồng.

Mục IV: "Các yêu mong đối vớitrang bị cứu vãn sinh và bố trí trang bị cứu giúp sinh":

Mục này phép tắc rõ là toàn bộ các trang bị cứu vãn sinh với việc bố trí chúng phải thỏa mãn các yêu cầu của cục luật LSA.

Mục V: "Các nguyên lý khác":

Mục này chuyển ra các yêu cầu khác áp dụngcho tất cả các tàu:

Sổ tay phía dẫnvà những phương tiện đào tạo trên tàu.

Bảng phân côngtrách nhiệm và các hướng dẫn sự cố.

Chương IV:"Thông tin vô tuyến"

a. Phạm vi vận dụng chương IV.

Tàu chạy đường quốc tế:

Tàu khách mọi size (tàu chở từ12 du khách trở lên).

Tàu hàng tất cả GT từ bỏ 300 trở lên.

Thuật ngữ cùng địnhnghĩa:

Giải thích những thuật ngữ định nghĩa, (xemqui định 2/ IV SOLAS).

Giải ưa thích rõ vùng chuyển động A1, A2, A3, A4.

A1:Vùng phạm vi đậy sóng của về tối thiểu 1 trạm VHF DSC thôngthường khoảng cách 20 - 30 hải lý.

A2: Vùng phạm vi phủ sóngcủa buổi tối thiểu 1 trạm MF DSC thông thường khoảng cách 100 -150 hải lý.

A3: Vùng phạm vi tủ sóngcủa hệ thống INMASAT tự 70 vĩ độ bắc cho 70 vĩ độ nam.

A4: Vùng nhì đầu cực ngoàivùng A3.

c. Miễn giảm:

Qui định tầm thường về miễn giảm. (Xem quiđịnh 3/ IV SOLAS).

Lưu ý phần đa miễn bớt đều cần cóGiấy ghi nhận miễn giảm sút kèm.

d. Chức năng, thiết bị cùng phương tiệnđể thực hiện tính năng thông tin.

1. Phát thông tin cấp cứu từ tàu vào bờ bởi hai phương tiện đi lại riêng với độc lập: các thiết bịcó thể thực hiện để tiến hành VHF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC NBDP, INMARSAT A/C, 406MHZ EPIB, 1,6 GHZ EPIRB.

2. Thu các thông tin cấp cứu tự bờ đếntàu: VHF DSC, MF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC NBDP, NAVTEX, EGC, HF MSI.

3. Phát cùng thu những thông tin cấp cứutừ tàu đến tàu: VHF DSC, MF DSC, MF/HF DSC NBDP.

4. Phát và thu các thông tin phối hợptìm cứu: VHF DSC, MF/ HF DSC, Two - wayVHF.

5. Phát với thu các thông tin phối hợptìm cứu: VHF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC.

6. Phát và thu những tín hiệu để định vị: Radar - Transponder, 406 MHZEPIRB, 1,6 GHZ EPIRB.

7. Phát và thu những thông tin an toànHàng Hải: NAVTEX, EGC, HF, MSI, MF DSC, MF/ HF DSC NBDP, INMARSAT A/ C.

8. Phát và thu những thông tin vô tuyếnđiện nói chung tới khối hệ thống hoặc mạng vô đường trên bờ:VHF DSC, MF DSC, MF/ HF DSC NBDP, INMARSAT SES.

9. Phát cùng thu các thông tin liên lạctầm sát giữa tàu với tàu: VHF, Two - way VHF.

Lưu ý:Các thiết bị tin tức liên lạc nhắc trên rất cần được xem xétphù hợp với vùng buổi giao lưu của tàutrong hoàn cảnh cụ thể.

e. Cam kết (Nghĩa vụ) của cơ quan chính phủ thành viên.

Nghĩa vụ củachính phủ thành viên: thiết lập cấu hình các trạm tin tức trên bờphù hợp, cung cấp thông tin về các trạmnày mang đến IMO nhưng không hoàn thành, chưa ra mắt việc trực canh và các vùng A1, A2.

f. Yêu ước chung đối với tàu.

g. Yêu mong trang thiết bị tầm thường chocác tàu.

h. Sản phẩm công nghệ vô tuyến điện vùng biển A1.

i. Sản phẩm vô tuyến điện vùng biển A2.

j. Lắp thêm vô con đường điện vùng biển A3.

k. Thiết bị vô đường điện vùng biển khơi A4.

(Các mục từ bỏ 6 - 11 coi SOLAS và cáctài liệu tham khảo giải thích theo yêu cầu của học viên).

1. Trực canh:

Yêu mong trực canh phù hợp với sản phẩm công nghệ của tàu tại những tần số hotline và cấp cứuVHF DSC, MF DSC, MF. HF DSC, INMARSAT.

Việc trực canh 2182 KHZ:Các tàu đã trang bị thỏa mãn GMDSS cóthể được miễn vật dụng này mặc dù nhiên lưu ý với cả nhóm tàubiển Việt Nam hiện thời vẫn cần vận dụng do team tàu Việt Namchưa được vật dụng GMDSS chưa xuất hiện phương thức trực canh chođội tàu Việt Nam.

m. Mối cung cấp điện.

Yêu mong về mối cung cấp điện cung cấp chínhthức mang đến thiết bị VTĐ. Đủ cung ứng cho những thiết bị VTĐ vànạp cho ăc qui VTĐ.

Yêu cầu về nguồnđiện dự phòng: ắc qui đủ cung ứng chocác sản phẩm công nghệ thu phát tin tức cấp cứu giúp trong thời hạn tốithiểu là 01 giờ đối với tàu thỏa mãn quiđịnh II - 1/42 hoặc 43 với 06 giờ so với các tàu còn lại.

n. Tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tất cả các thiết bị đính thêm xuống tàu phải được chính quyền duyệt. Việc phê ưng chuẩn của chính quyền hành chính so với thiết bị thể hiệnở những giấy ghi nhận thiết bị thỏamãn, được lắp để lên trên tàu.

Chính quyền hành bao gồm phải giới thiệu Tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật áp dụng so với các đồ vật không thấp hơn những tiêu chuẩn của IMO. Đăng kiểm vn áp dụng luôn các tiêu chuẩn kỹ thuật củaIMO. Những tiêu chuẩn chỉnh này được nêu rõ tại những nghị quyết của IMO mang đến từng thiết bị.

Lưu ý: các nghị quyết liên quan của IMO mang đến tiêu chuẩn kỹ thuật thứ cóthể biến đổi trong từng thời kỳ.

o. Yêu mong về bảo dưỡng. (Tham khảo A.702 (17)).

Giải ham mê về yêu mong bảo dưỡng:

Trang bị đúp: Trang bị gấp hai thiếtbị nhằm thu phát những cuộc hotline cấp cứu. Vùng A1trang bị đúp VHF DSC, A2 MF DSC, A3 MF/ HFDSC hoặc INMARSAT SES, A4 MF/ HF DSD.

Bảo chăm sóc trên bờ. Phải có nhân viênđủ kỹ năng sửa chữa trị và bảo trì thiết bị trên biển,có danh mục thiết bị dự trữ thay thế sửa chữa được cẩn thận ở trên tàu, tất cả đủ những dụng cụđo với sửa chữa.

Đối cùng với vùng hoạtđộng A1, A2, phải vận dụng tối thiểu một biện pháp.

Đối với vùng hoạtđộng A3, A4 phải vận dụng tối thiểuhai biện pháp.

p. Nhân viên VTĐ.

Các loại bởi cấpVTĐ theo hệ GMDSS: tất cả 04 một số loại ROC, GOC, cấp 2 và cung cấp 1GMDSS.

Phạm vi sử dụng:ROC chỉ phù hợp với tàu vận động vùng A1, các hạng còn lại cân xứng với tàu hoạt động tại mọivùng.

Định biên buổi tối thiểu: Mỗi giang sơn có yêu mong riêng về sĩ quan liêu VTĐ, việt nam chỉ yêu cầu về tối thiểu 01 sĩ quan liêu có bằng GOC trở lên trên là đủ.

q. Các hồ sơ Đăng kiểm cung cấp cho tàu.

Giấy triệu chứng nhận:Chú ý thời hạn hiệu lực không thực sự 12 tháng, có hay là không một giấy chứng nhận miễngiảm đi kèm, lúc áp dụng hệ thống kiểm tra hợp lý thời hạn giấy này rất có thể là 5 năm.

Phụ bạn dạng đi kèmgiấy triệu chứng nhận. Luôn luôn luôn phải đi kèm theo giấy chứng nhận.Giúp kiểm soát nhanh những thiết bị VTĐđược đồ vật trên tàu.

Danh mục thiết bị được duyệt. Được cấpkhi khám nghiệm lần đầu thứ VTĐ mang đến tàu bắt buộc được lưu giữ cẩn trọng trên tàu để ship hàng cho các đợt soát sổ hàng năm.

Biên bản kiểm tra hàng năm (check list).

r. Những tài liệu liên quan cần phải có trêntàu

Danh mục các đài tàu, tần số liên lạc,mã hiệu, hô hiệu.

Tài liệu lí giải bảo quản, bảodưỡng, áp dụng và thay thế các lắp thêm được lắp để trên tàu.

Bảng phía dẫncác thủ tục, trình tự gọi cấp cứu.

s. Những tài liệu tìm hiểu thêm để hiểu thêm về chương IV SOLAS 74

Thể lệ vô tuyến điện. ITU

Các nghị quyết liên quan của IMO

Sổ tay GMDSS

Chương IX:"Quản lý an toàn"

Chương IX đã có được soạn thảo để làm nên áp dụng bắt buộc đối với Bộ nguyên lý quảnlý an toàn (ISM Code) và đã được phêchuẩn theo quyết nghị của Đại hội đồng IMO vào thời điểm tháng 11năm 1993 A.741 (18).

Chương này cùng rất Bộ cơ chế ISM yêu thương cầumột khối hệ thống quản lý bình an phải đượcthiết lập vị Chủ tàu hoặc bất kể ngườinào có trách nhiệm với tàu tương tự như như vậy đôi khi phảiduy trì, triển khai hệ thống thống trị an toàn, thỏa mãn nhu cầu cácđòi hỏi về an ninh và chống chống ô nhiễm và độc hại môi trường.

Mục tiêu của quảnlý an ninh là:

Thực hành bình an trong khai tháctàu.

Bảo vệ, ngăn ngừa việc gây ô nhiễmmôi trường thọ thái.

Tàu và trang sản phẩm được duy trìtrong triệu chứng an toàn.

Sẵn sàng những quy trình hành động ứngphó cùng với các trường hợp khẩn cấp.

Giấy bệnh nhậnphù thích hợp (Document Of Compliance-DOC)

Giấy chứng nhận quản lý an toàn(Safety Management Certificate-SMC)

Thời hạn của giấychứng nhận là 5 năm.

Chương X:"Biện pháp an ninh đối cùng với tàu cao tốc"

- Chương này đưa ra những yêu cầu áp dụng đối với các tàu cao tốc sau:

Tàu khách hàng mà thời gian thực hiện tại hànhtrình từ chỗ trú ẩn sinh hoạt trạng thái toàntải với tốc độ thiết kế không thật 4 tiếng.

Tàu hàng gồm tổngdung tích GT ≥ 500 mà thời gian thực hiện hành trình từnơi trú ẩn sinh sống trạng thái toàn cài đặt với vận tốc thiết kế không thực sự 8 tiếng.

- tàu cao tốc trên không là tàu rất có thể đạt được tốc độ lớn nhất bằng hoặc lớn hơn trị số sau:

3,7€0,1667(m/giây)

Trong đó: € (m3)là lượng chiếm phần nước ứng với chiều chìm xây cất của tàu.

- Thiết kế, kết cấu, trang vật dụng và hoạt động vui chơi của các tàu cao tốc trên không phải thỏa mãnyêu cầu của bộ luật nước ngoài về tàu cao tốc trên không (Bộ dụng cụ HSC) theo quyết nghị MSC.36 (63).

- tàu cao tốc trên không được cấp thủ tục chứngnhận an ninh tàu đường cao tốc theo qui định của bộ luật HSC (HighSpeed Craft Code).

ChươngXI-1: "Các biện pháp quan trọng đặc biệt để tăng cường bình an hàng hải"

Nội dung chủ yếu của Chương XI bao gồm:

Qui định 1: yêu thương cầu các cơ quan liêu đượcChính quyền hành thiết yếu ủy quyền phải phụ trách thựchiện câu hỏi kiểm tra tương xứng với các hướngdẫn được IMO trải qua theo Nghị quyếtA. 739 (28) tháng 11/ 1993

Qui định 2: yêu thương cầu việc áp dụngchương trình kiểm tra nâng cấp đối với các tàu có trách nhiệm triển khai việc kiểm tra tương xứng với các hướng dẫn được IMO thông qua theo nghị quyết A. 739 (18).

Qui định 3: yêu thương cầu tất cả các tàukhách bao gồm tổng khoảng không gian GT ≥ 100, tàuhàng gồm dung tích GT ≥ 300 buộc phải được ấnđịnh số phân biệt cân xứng với nghị quyết A.600 (15) củaIMO. Số riêng biệt (hay số IMO) phảiđược trao mang lại tàu tức thì ở quy trình tiến độ đặt sống thiết yếu và không biến đổi trong suốt cuộc đời tàu. Số tách biệt được ghi vào những giấy chứng nhận theo hiệ tượng của Công mong SOLAS.

Qui định 4: nguyên tắc này đưa ra cácyêu cầu liên quan đến chuyển động kiểm rà của chính quyềncảng. Các thanh tra viên của chính quyền cảng có thể thựchiện thanh tra các tàu nước ngoài vào cảng của bản thân để kiểm tra những yêu cầu về vận động trên tàu, "khi có những chứng cứ rõ ràng" thuyền trưởng hoặc thuyền viên ko thành thạo với những qui định vận động thiết yếuliên quan tiền đến an toàn của tàu.

IMO đã đưa ra các hướng dẫn khuyếnnghị về hoạt động kiểm soát của tổ chức chính quyền cảng trong quyết nghị A. 742 (18),được thông qua tháng 11/1993.

Hoạt rượu cồn kiểmsoát của chính quyền cảng thông thường chỉ giới hạn ở việc kiểm tra cácgiấy ghi nhận và tư liệu trên tàu. Khi phát hiện tại thấygiấy ghi nhận không hòa hợp lệ hoặc khi có những chứng cứ rõ ràng rằng trạng thái của tàu hoặc những trang lắp thêm của nóhay các thuyền viên trên tàu không tương xứng với những tiêu chuẩn chỉnh hiện hành thì câu hỏi thanh tra chi tiết có thể đượctiến hành.

- phương tiện 5 (mới): yêu cầu những tàuphải được cấp cho GCN lý lịch tiếp tục (Continuous Synopsis Record-CSR) của Chínhquyền hành chính.

ChươngXI-2: "Các biện pháp đặc biệt để tăng cường bình an hàng hải"

Bộ chế độ yêu cầu những chính quyền hànhchính phải cấu hình thiết lập các cấp cho độ an ninh và bảo đảm an toàn cung cấp tin tức về cung cấp độ an toàn cho các tàu treo cờ của mình.

Quy tắc XI-2/4 xác thực Thuyền trưởngcó toàn quyền chuyển ra các quyết định cần thiết để đảm bảo an ninh cho tàumà không bị cản trở vì chưng Chủ tàu, khách mướn tàu hoặc nhữngngười khác.

Hệ thống thông báo này phải không gây ra tín hiệu thông báo trên tàu, không phát sang những tàu khácmà chỉ vạc về mang đến cơ quan gồm thẩmquyền do tổ chức chính quyền hành bao gồm chấp nhận. Hệthống này nên được bố trí để có thểkích hoạt tại phòng lái và tối thiểu một khu vực khác nữa bên trên tàu.

Quy tắc XI-2/6 bao gồm các yêu cầuliên quan tiền đến an ninh bến cảng.

Tàu khách, tàu khách cao tốc.

Tàu hàng, bao gồm cả tàu sản phẩm cao tốccó diện tích từ 500GT trở lên.

Các dàn khoan biển di động.

Các bến cảng phụcvụ cho các tàu chạy tuyến nước ngoài trên.

Bộ giải pháp không áp dụng cho những tàu chiến,tàu thực hiện cho mục tiêu phi dịch vụ thương mại của thiết yếu phủ.

Theo cơ chế của chương này và bộ luậtISPS, các tàu yên cầu phải có bản kếhoạch an toàn tàu biển lớn được chăm chú (SSP) cùng phải có giấy chứngnhận thế giới về an toàn tàu biển (International ShipSecurity Certificate-ISSC). Thời hạn của giấy bệnh nhậnlà 5 năm.

Chương XII:"Các biện pháp bình yên bổ sung đối với tàu chở hàng rời:

Các tàu đợi hàng rời hiện có, cóchiều nhiều năm từ 150m trở lên, chở hàng có tỷtrọng từ bỏ 1000 kg/m3 trở lên, khi đã có xếp hàng đến đường nước chở mặt hàng mùa hè, phải có chức năng chịuđược ngập nước một khoang hàng bất kỳ ở tất cả các trạng thái cùng phải gia hạn được nổi cân bằng.

Xem thêm: 2000 Từ Vựng Tiếng Anh Dụng Trong Kinh Doanh, 2000 Từ Vựng Tiếng Anh Dùng Trong Kinh Doanh

Tất cả những tàu chở mặt hàng rời có chiều lâu năm từ 150 m trở lên đề xuất đượctrang bị máy tính xách tay xếp sản phẩm (loading Instrument) gồm khả năngcung cấp các số liệu về lực cắt và tế bào men uốn thông thường thântàu.