Tính Giá Trị Của Biểu Thức Lớp 7

     

Bài tập giá trị của một biểu thức đại số tất cả lời giải

Với bộ bài xích tập cực hiếm của một biểu thức đại số Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án để giúp học sinh hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học cùng ôn luyện để đạt công dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức lớp 7

*

Bài 1: cực hiếm của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: mang đến biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý hiếm của A trên x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: đến biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Giá trị của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B nhằm tìm quý hiếm của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 trên x = 3, y = -4

Chọn lời giải C


Bài 4: đến A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. So sánh A cùng B khi x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ chũm x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ nắm x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính cực hiếm biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường hợp 1: x = 4 : cố x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 trên x = 4

+ Trường vừa lòng 2: x = -4 : cầm cố x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn đáp án C


Bài 6: so sánh giá trị của biểu thức M = tại x = 1 cùng y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 cùng y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy tại x = 1 với y = - 2 thì M

Bài 7: quý hiếm của biểu thức

*
trên x = 10 cùng y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C.

Xem thêm: Đồng Nai Giãn Cách Đến Khi Nào, Đồng Nai Thực Hiện Giãn Cách Xã Hội Thêm 15 Ngày

43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 với y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 trên x = 10 cùng y = 1.

Chọn giải đáp B


Bài 8: cực hiếm của biểu thức N = 5x2 + 10x - 20 tại |x – 1| = 1

A.N = 20

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Những Tuổi Phạm Thái Tuế Năm 2021, Các Tuổi Phạm Thái Tuế Năm Nhâm Dần 2022

N = 20 hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn câu trả lời D


Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là x và diện tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng của miếng vườn theo x và tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn lời giải A


Bài 10: cực hiếm của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 trên x = 1 và y = -1 là