Zabbix là gì

     

Ngày nay, giám sát và đo lường mạng tất cả vị trí rất đặc biệt quan trọng trong một công ty và nó còn quan trọng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp làm việc phụ thuộc các dịch vụ công nghệ thông tin. Một khối hệ thống giám sát rất có thể giám sát nhiều vấn đề. Nó rất có thể tìm với giúp đỡ xử lý việc tải website snail-paced, mất đuối email, hoạt động vui chơi của người tầm nã vấn và truyền cài đặt file, lý do do thừa tải, sự nạm server...Zabbix là một trong công chũm mã nguồn mở giải quyết cho ta những vấn đề về giám sát. Zabbix là ứng dụng sử dụng các tham số của một mạng, chứng trạng và tính toàn diện của Server cũng giống như các thiết bị mạng. Zabbix áp dụng một lý lẽ thống báo linh hoạt chất nhận được người dùng thông số kỹ thuật email hoặc sms để cảnh báo dựa trên sự khiếu nại được ta tùy chỉnh cấu hình sẵn. Bên cạnh đó Zabbix cung cấp report và dữ liệu chính xác dựa trên các đại lý dữ liệu. Điều này khiến cho Zabbix trở yêu cầu lý tưởng hơn.Tất cả các cấu hình của Zabbix trải qua giao diện web. Việc lên planer và cấu hình một cách chính xác sẽ giúp cho việc giám sát và đo lường trở nên dễ ợt và dễ dàng hơn. Zabbix đóng góp một vai trò đặc biệt trong việc theo dõi hạ tầng mạng.

Bạn đang xem: Zabbix là gì

1. Ưu điểm của Zabbix

giám sát và đo lường cả Server và thiết bị mạng dễ dãi thao tác và cấu hình Hỗ trợ sever Linux, Solaris, FreeBSD … Đáng tin cẩn trong việc xác nhận người sử dụng Linh hoạt trong bài toán phân quyền người dùng Giao diện web bắt mắt Thông báo sự núm qua email và SMS Biểu đổ quan sát và theo dõi và report Mã mối cung cấp mở và giá cả thấp

2. Yêu mong phần cứng

Zabbix yêu cầu buổi tối thiểu về RAM là 128, 256MB không khí trống của ổ đĩa cứng. Tuy vậy số lượng ổ cứng tùy nằm trong vào con số hosts cùng các thông số kỹ thuật được giám sát.Phụ ở trong vào số lượng hosts được đo lường mà Zabbix yêu cầu về tối thiểu những tài nguyên như sau:

|Name|Platform|CPU/Memory|Database|Monitored hosts|||Small|Ubuntu Linux|PII 350MHz 256MB|MySQL MyISAM|20||Medium|Ubuntu Linux 64 bit|AMD Athlon 3200+ 2GB|MySQL InnoDB|500|Large|Ubuntu Linux 64 bit|Intel Dual chip core 6400 4GB|RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL|>1000Very large|RedHat Enterprise|Intel Xeon 2xCPU 8GB|Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL|>10000

3. Các thành phần cơ bạn dạng của Zabbix

a. Zabbix serverĐây là nhân tố trung trọng điểm của ứng dụng Zabbix. Zabbix Server rất có thể kiểm tra các dịch vụ mạng từ bỏ xa trải qua các báo cáo của Agent nhờ cất hộ về đến Zabbix Server và từ đó nó đang lưu trữ tất cả các thông số kỹ thuật cũng như là những số liệu thống kê.

b. Zabbix ProxyLà phần tùy chọn của Zabbix. Nó có trọng trách thu dấn dữ liệu, giữ trong bộ nhớ lưu trữ đệm với chuyển đến Zabbix Server.Zabbix Proxy là một phương án lý tưởng đến việc đo lường và tính toán tập trung của các địa điểm từ xa, chi nhánh công ty, các mạng lưới không tồn tại quản trị viên nội bộ.Zabbix Proxy cũng rất được sử dụng để cung cấp tải của một Zabbix Server

c. Zabbix AgentĐể thống kê giám sát chủ động những thiết bị toàn cục và các ứng dụng (ổ cứng, cỗ nhớ, …) trên khối hệ thống mạng. Zabbix Agent sẽ được cài lên trên Server cùng từ đó Agent sẽ tích lũy thông tin hoạt động từ Server nhưng nó đang chạy và report dữ liệu này cho Zabbix Server nhằm xử lý.

Xem thêm: Máy Tính: Các Thiết Bị Nhập Của Máy Tính Là Gì? Danh Sách Input Device

d. Website interfaceĐể dễ ợt truy cập dữ liệu theo dõi với sau đó cấu hình từ giao diện web cung cấp. đồ họa là 1 phần của Zabbix Server, cùng thường chạy trên các máy chủ.

Xem thêm: " Binge Watch Là Gì, Từ Điển Oxford Bổ Sung Thêm Từ Vựng Mới

4. Cài đặt Zabbix bên trên Centos

4.1. Cài đặt Apache hoặc Nginx

Nếu mong muốn sử dụng Zabbix trên apache, ta tiến hành thiết lập apache:yum -y install httpd

Cài đặt Nginx:yum -y install nginx

4.2. Thiết lập PHP

Cài để PHP:yum -y install php php-mbstring php-pear

Sửa tệp tin config của apache để nhận file php:vi /etc/httpd/conf/httpd.conf# line 402: địa chỉ file name that it can access only with directory"s nameDirectoryIndex index.html index.php

restart httpd:/etc/rc.d/init.d/httpd restart

4.3 cài đặt MySQL

Cài để mysql:yum -y install mysql-servervi /etc/my.cnf

datadir=/var/lib/mysql socket=/var/lib/mysql/mysql.sock user=mysql # Disabling symbolic-links is recommended khổng lồ prevent assorted security risks symbolic-links=0# addcharacter-set-server=utf8

Start MySql:/etc/rc.d/init.d/mysqld start

Initializing MySQL database: WARNING: The host "www.server.world" could not be looked up with resolveip.This probably means that your libc libraries are not 100 % compatiblewith this binary MySQL version. The MySQL daemon, mysqld, should worknormally with the exception that host name resolving will not work.This means that you should use IP addresses instead of hostnameswhen specifying MySQL privileges !Installing MySQL system tables...OKFilling help tables...OK.........You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.plcd /usr/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!< OK >Starting mysqld: < OK >

Khởi rượu cồn MySql thuộc hệ điều hành: chkconfig mysqld on

Cấu hình MySQL:mysql_secure_installation

In order khổng lồ log into MySQL khổng lồ secure it, we"ll need the currentpassword for the root user. If you"ve just installed MySQL, andyou haven"t set the root password yet, the password will be blank,so you should just press enter here.#EnterEnter current password for root (enter for none):OK, successfully used password, moving on..Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQLroot user without the proper authorisation.# phối root passwordSet root password? y New password: #input any passwordRe-enter new password:Password updated successfully!Reloading privilege tables..... Success!By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyoneto log into MySQL without having to have a user tài khoản created forthem. This is intended only for testing, & to make the installationgo a bit smoother. You should remove them before moving into aproduction environment.# remove anonymous usersRemove anonymous users? y .. Success!Normally, root should only be allowed lớn connect from "localhost". Thisensures that someone cannot guess at the root password from the network.# disallow root login remotelyDisallow root login remotely? y ... Success!By default, MySQL comes with a database named "test" that anyone canaccess. This is also intended only for testing, & should be removedbefore moving into a production environment.# remove chạy thử databaseRemove test database và access lớn it? y - Dropping test database...... Success!- Removing privileges on kiểm tra database...... Success!Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so farwill take effect immediately.# reload privilege tablesReload privilege tables now? y ... Success!Cleaning up...All done! If you"ve completed all of the above steps, your MySQLinstallation should now be secure.Thanks for using MySQL!

4.4. Thiết lập các gói cần thiết và repo của Zabbix

yum -y install php-mysql php-gd php-xml php-bcmathyum -y install http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el6.noarch.rpmyum install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpmyum -y update

4.5. Setup Zabbix server

yum -y install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix_get

4.6. Cấu hình Zabbix

Cấu hình cùng start Zabbix server:vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# line 73: addDBHost=localhost# line 107: showroom DB password for ZabbixDBPassword=password

/etc/rc.d/init.d/zabbix-server start

Starting ZABBIX server: < OK >

Khởi cồn Zabbix-server vào startup:chkconfig zabbix-server on

Thay đổi tham số của apache:vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

# line 11: change access permittion for Zabbix frontendAllow from localhost 10.0.0.0/24

Restart apache:/etc/rc.d/init.d/httpd restart

Nếu thực hiện nginx:yum -y install nginx php-common php-fpmchkconfig nginx onchkconfig php-fpm onservice nginx startservice php-fpm startvim /etc/php.ini

#change value of this linemax_execution_time = 300max_input_time = 300post_max_size = 16Mmax_input_time = 300post_max_size = 16M

Sửa tệp tin config nginx:vim /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf

server #server_name zabbix.example.org;root /var/www/zabbix;index index.html index.php;access_log /var/log/nginx/access_zabbix.log main;error_log /var/log/nginx/error_zabbix.log error;location ~ .php include fastcgi_params;try_files uri=404; fastcgisplitpathinfo(.+.php)(/.+)uri =404;fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)uri=404; fastcgis​plitp​athi​nfo(.+.php)(/.+);#fastcgi_intercept_errors on;fastcgi_pass unix:/var/run/php-zabbix.socket;fastcgi_index index.php;fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;include fastcgi_params;

thay đổi trong php-fpm poolmkdir /var/lib/php/zabbix_php-fpmchmod 770 /var/lib/php/zabbix_php-fpm/chown root:nginx /var/lib/php/zabbix_php-fpm/ vim /etc/php-fpm.d/zabbix.conf

listen = /var/run/php-zabbix.socketlisten.owner = nginxlisten.group = nginxlisten.mode = 0666user = nginxgroup = nginxpm = dynamicpm.max_children = 50pm.start_servers = 5pm.min_spare_servers = 5pm.max_spare_servers = 35slowlog = /var/log/php-fpm/zabbix-slow.logcatch_workers_output = yessecurity.limit_extensions = .php .php3 .php4 .php5php_admin_value = /var/log/php-fpm/zabbix-error.logphp_admin_flag = onphp_value = filesphp_value = /var/lib/php/zabbix_php-fpm/

Thay thay đổi quyền cho nginx:chown nginx:nginx /etc/zabbix/web/ln -s /usr/share/zabbix /var/www/service php-fpm restartservice nginx restart

4.7. Setup Zabbix bên trên web

Vào link http:///zabbix với apachehoặc http:// với nginx

Click next

*

Kiểm tra các yêu cầu có phù vỏ hộp với zabbix server. Click Next

*

Thiết lập các thông số kỹ thuật cho việc quản lý database

*

Điền hostname và tên zabbix server

*

Hiển thị lại các thông tin cấu hình

*

Nhấn finish nhằm kết thúc

*

Ta dang nhập vào zabbix server với user/password mang định là : admin/zabbix

*

Màn hình sau khoản thời gian đăng nhập

*

Vậy là họ đã thiết lập xong Zabbix server. Ở bài bác tiếp theo, họ sẽ cùng monitor một số ít thiết bị solo giản.